El curs té una durada total de 30 hores, de les quals 18 seran col·lectives i combinaran contignuts teòrics amb activitats pràctiques. La resta d’hores es realitzaran a través de tutories individuals i col·lectives, que cada un dels projectes realitzarà amb les persones tècniques de Ponent Coopera. 

De forma complementària als continguts treballats a l’aula, els projectes disposaran d’un repositori de recursos al núvol, a fi d’aprofundir en les diferents temàtiques i realitzar adequadament les tasques que se’ls hi encomanin.
 
Al llarg del programa, es demanarà a cada grup que lliuri una sèrie de pràctiques o entregables. Entre elles, hi haurà algunes tasques de menor dimensió que les persones facilitadores demanaran als joves participants realitzar entre sessió i sessió, per tal de garantir que el desenvolupament dels projectes avança a un ritme similar. Al final de la fase formativa, es demanarà que cada equip de treball entregui el pla d’empresa del seu projecte, i que serà un requisit per poder optar a les ajudes, així com per rebre l’acompanyament individualitzat per a la constitució. 

El pla d’empresa s’anirà construint de mica en mica, a partir del treball de les diferents sessions. 

Els participants hauran de fer treball a casa, si s'escau, i podran fer tutories amb Ponent Coopera. El curs està preparat per passar-lo a la modalitat online si les restriccions sanitàries així ho requereixen.


CONTINGUTS

SESSIÓ 0 - Ideació

Es tracta d’una sessió prèvia a l’inici del programa i opcional. Està dirigida als joves que, tot i tenir interès en participar en el programa, o bé no tenen una idea empresarial clara o bé no han trobat les persones per participar-hi conjuntament. Es treballarà en dinàmiques de grup que fomentin la participació i co-creació.

SESSIÓ 1 - Presentació i model cooperatiu

Sessió introductòria en la que es presentarà el programa i el model cooperatiu. 

SESSIÓ 2 - Missió, visió i valors del projecte i motivacions personals

SESSIÓ 3 -  Definir idea de negoci 

SESSIÓ 4 - Estudi de mercat 

SESSIÓ 5 - Comercialització i màrqueting

SESSIÓ 6 - Pla de viabilitat econòmica 

SESSIÓ 7 - Eines de finançament

SESSIÓ 8 - Organització i model de governança