1 – MESURES APROVADES EN BAIXES MÈDIQUES
 
 • L’assistència mèdica així com el seu seguiment, serà assumit pel Servei Públic de Salut, seguint estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministeri de Sanitat i les diferents conselleries de Salut.
 • Qualsevol possible contagi serà tractat pels Centres d’Assistència Primària i Hospitals del Servei Públic de Salut. En cap cas s’ha d’anar a la Mútua d’Accidents assignada al centre de treball.
 • Les baixes mèdiques relacionades amb el coronavirus, tant aïllament com malaltia, seran emeses pel Servei Públic de Salut, independentment de l’ocupació del treballador afectat.
 • Per accedir a la prestació és necessària la baixa mèdica, tant per aïllament com per contagi.
 • El Servei Públic de Salut serà el responsable dels corresponents Parts de Confirmació i l’Alta Mèdica.
 • La prestació que rebrà el treballador durant el període de baixa mèdica serà el mateix que per accident de treball (75% de la seva base reguladora del mes anterior al fet causant) a partir del dia següent a la baixa mèdica.
 • Pel que fa a les empreses, en cas que no s’hagués fet aquesta assimilació haurien hagut de fer-se càrrec de les percepcions rebudes pel treballador o treballadora entre el 4t i el 15è dia, és a dir, el 60% de la base reguladora que comentàvem al punt anterior. Amb l’assimilació és la Seguretat Social qui es fa càrrec de les percepcions des del primer dia de baixa.
2 – MESURES URGENTS PER RESPONDRE A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID 19 (B.O.E. DEL 13 DE MARÇ DE 2020)
 
 • Flexibilització dels ajornaments dels pagaments d’impostos per autònoms i PIMES.
 • Pel que fa als ajornaments als quals fa referència l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre s’aprova concedir l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre la data d’entrada en vigor del RD (el 13 de març) i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos. El deute a ajornar podrà ser de fins a 30.000€ i el volum d’operacions del deutor durant el 2019 no podrà ser superior a 6.010.121,04€.
 • Com a principal novetat d’aquesta mesura, s’aprova excepcionalment que l’ajornament serà aplicable també a deutes tributaris que, de forma general, no es poden ajornar. Concretament, el RD fa referència a les lletres b, f i g de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. És a dir, es podrà sol·licitar l’ajornament de deutes corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte, de deutes derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades i de deutes corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. Així, doncs, es podrà sol·licitar l’ajornament de conceptes com les retencions d’IRPF, les quotes d’IVA o el pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.
 • Pel que fa a les condicions dels ajornaments, seran les següents:
  • El termini serà de sis mesos
  • No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament
  • L’Agència Tributària ha presentat un manual sobre com sol·licitar aquests aplaçaments.
  • Creació d’una línia de finançament específica a través de l’ICO per import de 400 milions d’euros. L’objectiu d’aquesta línia de finançament és atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i els treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats vinculades a aquest que s’estan veient afectades perla situació actual. Concretament, la mesura es dirigeix a les empreses i treballadors autònoms inclosos als sectors econòmics definits a la Disposició Addicional primera del mateix Reial Decret.
 • Es preveuen mesures futures com moratòries en el pagament deles cotitzacions a la SS, prestacions pels progenitors que hagin de reduir la seva jornada laboral per cuidar infants i/o mesures destinades a treballadors, autònoms i empreses però no en tenim cap de concretada.
3 – MESURES URGENTS PER RESPONDRE A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19 (B.O.E. DEL 18 DE MARÇ DE 2020)
 
 • Article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat. Els treballadors i treballadores per compte propi o autònoms (també els socisi sòcies treballadors de les cooperatives de treball en el règim d’autònoms o algun règim especial de la Seguretat Social) les activitats dels quals quedin suspeses, o quan la seva facturació baixi un 75% o més en relació amb el promig de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
 • Article 22. Suspensió de contractes i reduccions de jornada (ERTO). La suspensió de contractes i reduccions de jornada que vinguin motivades per les pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, seran considerades de força major, tal i com s’estableix a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadorson es regulen els ERTO. Per la tramitació dels expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada que afectin a les sòcies treballadores de cooperatives de treball associat incloses en el Règim General de la Seguretat Social. En aquests casos ’ampliarà la protecció per atur a els socis en situació de cessament temporal o reducció temporal de la jornada.
 • Article 29. Aprovació d’una línia per a la cobertura a compte de l’Estat pel finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms. Avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre d’altres,de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.
 • Article 34. Mesures en matèria de contractació pública per a pal·liarles conseqüències del COVID-19. En el cas que l’execució de contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva (vigents a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març), sigui impossible coma conseqüència del COVID-19, quedaran suspesos els contractes, podent reprendre’s un cop finalitzin les circumstàncies o mesures que impedeixen executar-lo. Les indemnització corresponents són:
  • Despeses salarials que s’hagin abonat.
  • Les despeses per manteniment de la garantia definitiva.
  • Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
  • Les despeses corresponents a pòlisses d’assegurances.
 • Article 40. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència també es podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió.Se suspèn el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per formular comptes anuals.
4 – MESURES PER A PERSONES AUTÒNOMES
[Nota: no vàlid per a règim d’autònoms de cooperatives]
 
 • Ajut en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
 • Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.
 • Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes –persona física-hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
 • L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
 • L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
 • L’ajuda es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.
 • La sol·licitud es podrà fer telemàticament a través de l’enllaç que s’activarà en el web del Departament de Treball, properament.
5 – PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR UN “ERTO”

QUÈ ÉS UN ERTO?

Un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) és una eina contemplada a l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors que permet a les empreses suspendre contractes de treball o reduir les jornades de treball de manera temporal quan hi hagi dificultats econòmiques, tècniques o organitzatives que posin en risc la seva viabilitat o bé per causes de força major, com és la causa actual del COVID19. En aquest darrer cas, es regularà per un procediment més ràpid que l’ordinari.

Les treballadores afectades per un d’aquests expedients per motiu del COVID19, tindran dret a percebre la prestació d’atur, encara que no hagin cotitzat el temps suficient per accedir-hi. Pot veure’s afectada tota la plantilla, o bé només una part d’aquesta. Aquest període de carència actualment s’ha fixat en 180 dies de cotització en els últims 5 anys.

A més , el període de cobrament de la prestació -mentre duri la crisi del coronavirus-no comptarà a l’hora de cobrar futures prestacions per atur. És a dir, que es posarà «el comptador a zero» un cop acabi aquest moment excepcional. Es considera, per tant, un parèntesi en el subsidi d’atur.
 • Cap treballador es quedarà sense percebre la prestació en cas que no pugui realitzar els tràmits a temps. Se li garantirà aquest dret encara que no pugui finalitzar la sol·licitud en termini.
 • El decret llei aprovat aquest dimarts pretén agilitzar el procés i els terminis d’implementació dels ERTO. Es considerende «força major» els expedients de regulació temporals que tinguin el seu origen en mesures adoptades per fer front a l’epidèmia.
 • Les empreses que realitzin un ERTO a causa del coronavirus podran accedir a una exoneració de les quotes a la Seguretat Social que correspondrien abonar pels treballadors afectats per l’expedient. S’aplicarà tant a les persones empleades amb suspensió del contracte com a aquelles que vegin reduïda la seva jornada per l’ERTO.
PROCEDIMENT
En primer lloc, l’empresa ha de remetre a l’autoritat laboral un informe que justifiqui la seva sol·licitud amb les mesures que hagin perjudicat la seva activitat:
 
 • Alt grau d’absentisme que impedeixi la continuïtat de l’activitat empresarial com a conseqüència del Coronavirus
 • Paralització de l’activitat per part de les autoritats sanitàries per existir un risc greu i imminent de contagi del Coronavirus
Simultàniament, l’empresa haurà de comunicar a la legal representació dels treballadors l’inici d’aquesta sol·licitud.

Un cop presentada la sol·licitud, la Generalitat té 5 dies per resoldre l’expedient des de la presentació i haurà de constatar l’existència o inexistència de la força major al·legada. Si s’autoritza, l’empresa podrà suspendre els contractes o procedir a la reducció de la jornada amb efectes retroactius des del moment en què s’ha generat la situació.

En cas que no es constati l’existència de força major i, per tant, no s’autoritzi, l’empresa podrà iniciar un ERTO per causes productives, tècniques o d’organització.


ELS ERTO I LA SITUACIÓ D’ATUR
Tots els treballadors suspesos del seu treball en el marc d’un ERTO passen a trobar-se en situació legal d’atur. La persona treballadora rebrà la prestació durant el temps que duri l’expedient i l’import dependrà de la base reguladora. Es calcula tenint en compte la base per contingències professionals dels 180 últims dies cotitzats, si bé en aquest cas el Govern permetrà l’accés a la prestació a tots els afectats, encara que no hagin complert aquest termini mínim de cotització.

En general, l’import diari de la prestació durant els primers 180 dies és el 70% de la base reguladora. A partir d’aquí, serà de l’50% fins al final de la prestació. Si la desocupació és parcial, rebrà la part proporcional a la hores en què estigui aturat i el consum de la prestació es produirà per hores i no per dies.

Atès que es tracta d’una suspensió del contracte, i no una extinció, lapersona treballadora no tindrà dret a una indemnització per part de l’empresa. Les persones afectades per ERTO continuaran vinculades a l’empresa però sense cobrar la nòmina a final de mes ni generar pagues extres i vacances.

Els afectats per un ERTO causat per la crisi de COVID-19 no computaran com a atur el temps que deixin de treballar. D’aquesta manera, el comptador de l’atur seguirà com estava un cop tornin a la feina.


I QUAN ACABI L’ERTO?
L’ERTO és una mesura temporal. Així que quan cessin les causes que l’han originat, les empreses estan obligades a reincorporar a totes les persones afectades als seus llocs de treball.

COM SE SOL·LICITA L’ATUR SI LES OFICINES DEL SEPE ESTAN TANCADES?
Les mesures de confinament decretades pel Govern inclou el tancament de les oficines públiques del SEPE, però es manté l’atenció telefònica i, a més, hi ha la possibilitat de tramitar les sol·licituds de forma telemàtica.

6 – SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS PEL SECTOR PÚBLIC, INCLOSES SUBVENCIONS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa les entitats socials beneficiàries de subvencions dels efectes de la suspensió de tots els terminis administratius de les administracions públiques, derivada de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que es recull en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (disposició addicional tercera i quarta).

En aquest sentit, tots els terminis que consten en les bases i convocatòries d’ajuts i subvencions resten suspesos afectant tant els que afecten a les sol·licituds, com els terminis d’execució de les activitats i projectes, com també els de la seva justificació posterior. També estan suspesos els terminis de prescripció i caducitat. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’esmentat Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, es determini legalment la pèrdua de la vigència de les pròrrogues del mateix.

Aquesta suspensió també s’aplicarà al termini de sol·licitud de les convocatòries que es puguin publicar aquest període.

A títol d’exemple, i entre d’altres subvencions, queden interromputs els terminis d’execució i de justificació de les següents convocatòries de subvencions:

Termini d’execució
 • Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2019).
 • Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d’inversió per adequar els seus establiments a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials o per mantenir-ne la concertació, a càrrec dels fons provinents d’herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya (Herències intestades 2019).
Termini de justificació
 • Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2018).
 • Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d’inversió per adequar els seus establiments a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials o per mantenir-ne la concertació, a càrrec dels fons provinents d’herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya (Herències intestades 2018).
 • Convocatòria 2019, convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE 2019)
7 – MESURES FISCALS (AJORNAMENT D’IMPOSTOS)

Després de l’aprovació del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.
 • Article 14. Ajornament de deutes tributaris. Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini depresentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins el dia 30 demaig de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.
 • Com ajornem els impostos?
  • Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació,marcant com amb qualsevolaltre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
  • Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL.LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de laseu electrònica de l’AEAT.
  • MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollidaal Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.
  • Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
  • Número de terminis: 1
  • Periodicitat: indicar “no procedeix”.
  • Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/2020).
8 – POSSIBLES AJUTS I FONS

Fons Avalis-ICF
Aquesta és la sol·licitud ordinària d’Avalis, l’empresa público-privada que evalua la situació financera d’una empresa per decidir si l’avala davant les entitats financeres capitalistes que també integren Avalis. Els criteris són pràcticament igual d’estrictes que sol·licitant a un banc. Aquí s’informa que la línia d’ajudes extraordinària de la qual va informar la Conselleria d’Economia està disponible properament.

Línies ICO
 • En la mateixa línia que el darrer apartat, l’estat també ha fet públic l’aval de crèdit per a 400 milions d’euros a través de les entitats financers (enllaç).
 • Diverses entitats capitalistes ja han anunciat que s’hi adhereixen. Beneficiaris: Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i Emprenedors, l’activitat estigui dins d’un CNAE de el sector turístic i activitats connexes segons la relació de CNAE publicarà.
 • Goteo posa el servei de micromacenatge a 0 comissió. (enllaç)
9 – MESURES EXPRESSADES DES DELS MUNICIPIS

A nivell municipal, són molts els ajuntaments que també estan començant a anunciar ajudes a les empreses. Consulta la web del teu ens local.

10 – MESURES PER A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Sabem que tant des de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, s’estan treballant mesures addicionals per al moviment, de la mateixa manera que les entitats representatives també ho estan fent. Informarem puntualment quan s’hagin publicat i les afegirem a aquest espai.

11 – ATENEU COOPERATIU PONENT COOPERA

Des de l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida continuem treballant de manera virtual per atendre a totes les persones i entitats que ho necessitin. Anirem reprenent aquelles activitats que sigui possible fer en línia per tal d’aprofitar aquests dies de confinament per aprendre i compartir-nos.

Ens podeu localitzar de les següents maneres: 

 
 
12 – PER A MÉS INFORMACIÓ