FONS AVALIS-ICF

A qui aplica? Empreses i persones treballadores autònomes.

Descripció: L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. La mesura combina l’aval del 100% per part d’Avalis de Catalunya, amb una línia d’actuació ICF per finançar necessitats de liquiditat. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. A través de les entitats financeres.

El Sublínia ICF Eurocrèdit Covid-19: Addicionalment ICF ofereix préstecs en condicions preferents per a PIMES, amb d’un mínim de 5 persones treballadores o bé amb 1 milió d’euros de facturació anual i valor del seu balanç. Es sol·licita directament a l’ICF.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç per sol·licitar l’aval.
-    Línia ICF Eurocrèdit Covid-19.


LÍNIES ICO

A qui aplica? Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions per a persones treballadores autònomes i empreses de tots els sectors d’activitat amb domicili social a l’Estat espanyol i que s’hagin vist afectades pels efectes econòmics del COVID-19.

Període de validesa: Préstecs i renovacions firmades a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

Descripció: Línia d’avals per a crèdits concedits través de les entitats financeres, per atendre:
  • Necessitats de liquiditat derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats. L’aval garantirà el 80% del préstec en el cas de PIMES i treballadores autònomes, i el 70% en la resta dels casos, sempre i quan es tractin de noves operacions. En el cas de renovacions, l’aval cobrirà fins al 60%, en tots els casos. Període de validesa: Préstecs i renovacions firmades a partir del 18 de març de 2020 i fins al 31 de juny 2021.
  • Nova línia d’avals per a facilitar el finançament d’inversions realitzades en matèria de sostenibilitat mediambiental i la digitalització. Període de validesa: Es poden sol·licitar fins al 31 de juny de 2021. L’aval garantirà el 80% del préstec en el cas de PIMES i treballadores autònomes, i el 70% en la resta dels casos. Enllaç a la línia.
Els gestiona l'ICO i es sol·liciten a través de les entitats financeres. Les entitats de la banca ètica que a dia d’avui s’hi han adherit són FIARE i Caixa d’Enginyers.  

[ Enllaços d’interès ]
-    Línia d’avals establerts pel Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març.
-    Resolució del 25 de març, amb l’aprovació de les mesures. 
-    Nova línia d’avals per a inversions, RD-25/2020, de 3 de juliol.
-    Línia de finançament per al sector turístic.
-    Enquesta PIMEC sobre els préstecs ICO avalats

 
LÍNIES DE FINANÇAMENT ESPECIALS I SECTORIALS

Línia per a empreses exportadores (CESCE): Línia de cobertura de risc a empreses que exportin regularment (exportant regularment els últims 4 anys i amb més del 33% de facturació). Més informació al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, article 17

Línia Cultura Liquiditat (ICF): Temporalment tancada fins a la publicació de nova convocatòria. Entre 20.000€ i 300.000€ per entitat, amb un termini de fins a 5 anys (1 de carència), i un tipus d’interès de l’Euribor a 12 meses més un diferencial màxim del 3%. El Departament de Cultura assumeix el 80% del risc. 

Micropréstecs Restauració i Comerç (ICF – Avalis): De 15.000 euros i avalats al 100% per Avalis, dirigits a micropimes i persones treballadores autònomes afectades per les mesures de tancament temporal decretades per la Generalitat de Catalunya el 15/10. Condicions: 5 anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable (EURIBOR a dotze mesos +1,85%). 

Acelera PIME (ICO): Micro préstecs per finançar projectes de digitalització, i fomentar les solucions de teletreball, per PIMES i persones autònomes.