MORATÒRIA EN EL PAGAMENT D'IMPOSTOS TRIMESTRALS

A qui aplica? PIMES i persones treballadores autònomes amb un volum d’operacions inferiors als 6.010.121,04€ durant el 2019.

Període de validesa: El venciment del termini de presentació i ingrés de les declaracions, liquidacions i autoliquidacions ha de caure entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (13 de març) i el 30 de maig.

Descripció: S’estableix l’ajornament de l’ingrés de deutes tributaris (article 14) - declaracions, liquidacions i autoliquidacions. Aquesta mesura permet la flexibilització dels ajornaments d’impostos com la delcaració de l’IVA (model 303), la retenció i ingressos a compte del IRPF (model 111), o el pagament a compte de l’Impost de Societats (model 202), entre altres (també dels models 130,131, 115 i 123).

Requisits: El deute a ajornar no podrà superar els 30.000€ i el volum d’operacions del deutor durant el 2019 no podrà ser superior a 6.010.121,04€.

Pel que fa a les condicions dels ajornaments, seran les següents:
 • L’ajornament es concedeix durant sis mesos.
 • Durant els 3 primers mesos de l’ajornament, no es meritaran interessos de demora, i durant els 3 mesos següents, serà del 3,75%.
Procediment d’ajornament: Diapositiva / Instruccions de l’Agència Tributària
 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament l’opció de: “reconeixement de deute”
 2. Accedir al tràmit: “Presentar sol·licitud”, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT
 3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19″
 4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: “exempció”
 5. Número de terminis: 1
 6. Periodicitat: indicar “no procedeix”
 7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos (termini 20/04/2020, passaria a 20/10/2020)
[ Enllaços d’interès ]
- Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març


MODIFICACIONS EN L’IVA 

Descripció: Dues modificacions principals: 
 
 • S’aplicarà el tipus 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions de béns per combatre el Covid-19, previstos al Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril
 • S'aplicarà el tipus del 4% als llibres diaris i revistes, fins i tot quan tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica, eliminant-se la diferència existent fins ara entre el llibre físic i el llibre electrònic.

Període de validesa: Pel que fa l’IVA del 0%, les operacions realitzades entre el dia 23 d'abril i fins al dia 31 de juliol de 2020. L’IVA del 4% tindrà efectes des del 23 d'abril de 2020.

Requisits: Pel que fa l’IVA del 0%, sempre que els seus destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.