MODIFICACIONS EN L’IVA 

Descripció: Dues modificacions principals: 
 
  • S’aplicarà el tipus 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions de béns per combatre el Covid-19, previstos al Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril
  • S'aplicarà el tipus del 4% als llibres diaris i revistes, fins i tot quan tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica, eliminant-se la diferència existent fins ara entre el llibre físic i el llibre electrònic.

Període de validesa: Pel que fa l’IVA del 0%, les operacions realitzades entre el dia 23 d'abril i fins al dia 31 de juliol de 2020. L’IVA del 4% tindrà efectes des del 23 d'abril de 2020.

Requisits: Pel que fa l’IVA del 0%, sempre que els seus destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.