PRESTACIÓ PER ACCIDENT DE TREBALL PER PERSONES INFECTADES O EN AÏLLAMENT

A qui aplica?: A les persones sòcies de cooperatives, tant en règim general com en règim de treballadors autònoms, així com a les persones treballadores assalariades en el règim general.

Període de validesa: La durada d’aquesta prestació ve determinada pel comunicat de baixa per aïllament o contagi i l’alta corresponent.

Descripció: La prestació que rebrà el treballador durant el període de baixa mèdica serà el mateix que per accident de treball (75% de la seva base reguladora del mes anterior al fet causant) a partir del dia següent a la baixa mèdica.

Requisits: No és necessari disposar d’un període mínim cotitzat per rebre la prestació. Per accedir a la prestació, ja sigui per aïllament o per contagi del COVID-19, es necessita la baixa mèdica que l’ha d’emetre el Servei Públic de Salut. Per fer-ho, recomanem que es truqui al 061 per a més instruccions.

Reial Decret 7/2020, del 12 de marçPRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ “ORDINÀRIA” PER AL TREBALL AUTÒNOM 
 
A partir de l’1 de febrer, i fins la data màxima del 31 de maig de 2021, es pot sol·licitar aquesta prestació, que prorroga l’anterior prestació ordinària establerta pel RD 24/2020. Els requisits per accedir-hi són:

-   Haver cotitzat durant almenys els 12 mesos consecutius anteriors a la sol·licitud.
-   Preveure una reducció en la facturació del 1er semestre de 2021 de com a mínim el 50% respecte el 2on semestre del 2019.
-  No superar uns rendiments nets superiors de 7.980 euros el 1er semestre del 2021. 

També la podran percebre les persones que hi tinguin dret l’1 de febrer del 2021, però que l’hagin esgotat en el moment del cessament de l’activitat.

La prestació serà del 70% de la base de cotització, i es manté l’obligatorietat de pagar la totalitat de la cotització a la Seguretat Social. La prestació és pot compatibilitzar amb la realització d'activitat per compte propi i per compte d’altri (amb un límit d’ingressos en els dos casos). Quan es compatibilitzi amb una activitat per compte d’altri, la prestació serà del 50% de la base de cotització.
 
Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores. Si es sol·licita abans del 21 de febrer, la prestació serà retroactiva a data d’1/2/2021. En cas contrari, serà efectiva a partir de la data de la sol·licitud.

NOVES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DEL TREBALL AUTÒNOM

A partir de l’1 de febrer, el RD 2/2021 prorroga, amb alguns canvis, aquestes dues modalitats de prestació.

La dues prestacions són incompatibles amb la realització de qualsevol altra activitat per compte propi o amb una retribució de treball per compte aliè. En aquest segon cas, seria compatible si aquests ingressos fossin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI.

Modalitat 1

A qui aplica? Prestació extraordinària adreçada a les persones autònomes que a partir de l’1 de febrer es veuen obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència d’una mesura adoptada per l’autoritat competent, encaminada a frenar la propagació del virus. Igualment aplicable a les persones sòcies de cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament al RETA, i que compleixin els requisits establerts al RD 02/2021.

Descripció: La prestació per cessament d’activitat serà d'un 50% de la base mínima de cotització d'aquest règim, ampliable un 20% addicional en cas de pertànyer a una família nombrosa i que sigui l’única font d’ingressos de la unitat familiar. Durant aquest temps, no hi haurà l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social, tot i que s’entendrà com un període cotitzat. Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores.

Període de validesa: Des del mateix moment en que s’aprovi la mesura, i fins l’últim dia del mes en que aquesta s’aixequi.

Modalitat 2

A qui aplica? Persones autònomes o sòcies treballadores de cooperatives de treball associat enquadrades al RETA, que no es puguin acollir a la “modalitat 1” ni a la “pròrroga de la prestació ordinària”, sempre i quan compleixin els següents requisit:

-    Estar donades d’alta al RETA des d’abans de l’1 d’abril del 2020.
-   No tenir ingressos de la seva activitat superiors a 6.650 euros, el 1er semestre del 2021.
-    Acreditar una reducció dels ingressos del 1er semestre del 2021 respecte els del 1er trimestre del 2020. 

Descripció: La prestació serà d'un 50% de la base mínima de cotització d'aquest règim. Durant aquest temps, no hi haurà l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social, tot i que s’entendrà com un període cotitzat. Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores.

Període de validesa:A partir de l’1 de febrer, i fins la data màxima del 31 de maig del 2021. Cal sol·licitar-la abans del 21 de febrer de 2021, per poder cobrar els 4 mesos íntegrament. 
En cas contrari, serà efectiva a partir del primer dia de mes posterior al de la data de sol·licitud.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL TREBALL AUTÒNOM DE TEMPORADA

A qui aplica? Prestació extraordinària adreçada a les persones autònomes de temporada, que compleixin els requisits establerts al RD 02/2021:

- Haver treballat entre 2018 i 2019 com autònoms entre 4 i 6 mesos cada any, i sempre que al menys 2 d’aquests mesos treballats s’haguessin fet durant la 1a meitat de l’any. 
-  Que durant aquests dos anys no s’hagi treballat per compte aliè més de 120 dies.
-  Que no es treballin més de 60 dies per compte aliè durant el primer semestre del 2021. 
-  Que els ingressos durant el primer semestre del 2021 no superin els 6.650 euros.

Igualment aplicable a les persones sòcies de cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament al RETA, i que compleixin els requisits.

Descripció: La prestació per cessament d’activitat serà d'un 70% de la base mínima de cotització d'aquest règim, i no hi haurà l’obligació de cotitzar. 

Període de validesa: A partir de l’1 de febrer, i fins la data màxima del 31 de maig del 2021. Cal sol·licitar-la abans del 21 de febrer de 2021, per poder cobrar els 4 mesos íntegrament. En cas contrari, serà efectiva a partir del primer dia de mes posterior al de la data de sol·licitud.


PRÒRROGA DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) PER FORÇA MAJOR

Els expedients de força major acollits al RD 8/2020 del 19 de març que continuaven vigents i als que no s’hi havia renunciat expressament, es prorroguen fins el 31 de maig de 2021, amb algunes casuístiques pel que fa a les exoneracions. Tindran dret a exoneració, aquelles empreses que:

-    Pertanyin a un sector amb reduïda taxa de recuperació (força major directa), o formin part de la cadena de valor d’aquestes empreses (força major indirecta). S’hi podran acollir les empreses dels CNAEs indicats, o bé les empreses que al 2019 van facturar al menys el 50% a aquestes empreses afectades de forma directa. 
-    Pertanyin als CNAEs afectats i transiten d’un ERTO per força major a un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives (ETOP).
-    Empreses dependents (>50% de facturació) d’una empresa de reduïda recuperació que transitin d’un ERTO de força major cap a un ERTO ETOP.
-    Empreses que es troben en ERTO ETOP, i pertanyen a algun dels CNAEs de reduïda activitat indicats a l’annex del RD 30/2020.

Per contra, les empreses que prorroguin els ERTOS per força major i que no formin part dels casos anteriors, no tindran exoneracions. No obstant, es seguirà mantenint la protecció a les persones treballadores afectades que seguirà sent del 70% de la base reguladora, i no es reduirà al 50% passat els 6 mesos de la prestació, com establia fins ara la llei.

EL RD 2/2021 simplifica la tramitació de la pròrroga de l’ERTO per força major, que es farà automàticament. 


Es mantenen les limitacions que establien els anteriors RD, pel que fa l’exclusió d’aquests beneficis a les empreses de més de 50 persones treballadores que reparteixin dividends al 2020 i qualsevol empresa amb seu en paradisos fiscals. A més a més, es manté l’impediment de que les empreses puguin realitzar hores extres, subcontractar activitats o bé realitzar noves contractacions, ja siguin directes o indirectes, per aquelles activitats que es podrien portar a terme per les persones treballadores afectades per l’ERTO.

Es mantenen els compromisos de manteniment de l’ocupació, per aquells ERTO per força major exonerats, segons lo establert per les normes anteriors (RD 18/2020, RD 24/2020 i RD 30/2020). Aquest compromís no començarà a comptar fins que no finalitzin els ERTOs vigents. Es mantenen els matisos dels anteriors RD, pel que fa sectors amb estacionalitat, contractes temporals, fix-discontinus, acomiadaments disciplinaris, empreses en risc de fallida, etc. L’incompliment comporta reintegrar la totalitat de l’import de les exoneracions rebudes, amb el recàrrec (20%) i els interessos de demora corresponents.


PRÓRROGUES DELS ERTOS PER IMPEDIMENT I LIMITACIÓ

El RD 2/2021 prorroga aquestes dues figures fins el 31 de maig de 2021

ERTOs per impediment: Possibilitat d’acollir-se a un nou expedient de regulació per força major, que vegin impedit el desenvolupament normal de l’activitat, com a conseqüència de noves mesures de contenció sanitària adoptades per l’autoritat competent (estatal o estrangera). 

ERTOs per limitació: S’hi poden acollir les empreses que vegin limitada la seva activitat com a conseqüència de les mesures o decisions que hagin adoptat les autoritats estatals. Podran beneficiar-se de les exoneracions per les persones afectades de d’activitat suspesa.

Tant als ERTOS per impediment com per limitació, afectaran les mateixes limitacions que afecten els ERTOs per força major pel que fa el repartiment de dividends/retorns cooperatius, la presència de seus en paradisos fiscals o els compromisos de manteniment de l’ocupació.

Tramitació: En els casos en que aquests expedients es prorroguin, no serà necessari tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral. A més, el pas d’un ERTO per impediment a un per limitació, també es podrà fer sense sol·licitar un expedient a l’autoritat laboral, sinó que s’haurà de presentar una declaració responsable.


ERTOS ETOP (PER CAUSES ECONÒMIQUES, ORGANITZATIVES, TÈCNIQUES O PRODUCTIVES) 

Als nous expedients que es realitzin a partir del 31/01/2021, els apliquen les mateixes condicions que les establertes per l’anterior RD 30/2020. Tant per ells com per als iniciats amb anterioritat, les condicions es prorroguen fins el 31/5/2021. 

No es contemplen exoneracions al pagament de les quotes de Seguretat Social per aquests expedients. Únicament es contemplen exoneracions en empreses que pertanyin als sectors d’activitat considerats de baixa recuperació o les seves empreses dependents que hi transitin després d’un ERTO per força major.

En qualsevol cas, en tots els casos es mantenen les prestacions a les persones treballadores que s’hi adhereixin.

Pel que fa el procés de tramitació, té una lògica diferent que el de força major i uns terminis més llargs. Caldrà diferenciar entre els ERTOs per a les persones sòcies i els ERTOs per a les persones treballadores assalariades de la cooperativa. En aquest segon cas el procediment és una mica més complex, ja que necessita una representació legal dels treballadors per iniciar el procediment de negociació i obrir un període de consultes (5 dies), un període de negociació i on la es presenta la decisió empresarial (5 dies), i un període per a rebre la resposta de l’autoritat laboral (fins a 7 dies hàbils, potestatiu). 

Els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP), podria ser l’opció més natural per a una empresa que, després d’un ERTO per força major, necessiti seguir contenint la seva massa salarial. Si bé aquesta mesura no té una limitació temporal, no està pensada per ser una mesura permanent. 


AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA A CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS
 
Prestació extraordinària adreçada a les persones amb contracte de treball fix-discontinu que, com a conseqüència del Covid-19, hagin vist interrompuda la seva activitat o bé no s’hi han pogut reincorporar. També s’hi podran acollir aquelles persones que havent estat en ERTO durant el període d’activitat o havent cobrat aquesta prestació anteriorment, ara es trobin en situació de desocupació i sense dret a percebre prestacions, o bé les esgotin abans del 31/01/2021.

Les mesures es mantenen fins al 31/05/2021.