PRESTACIÓ PER ACCIDENT DE TREBALL PER PERSONES INFECTADES O EN AÏLLAMENT

A qui aplica?: A les persones sòcies de cooperatives, tant en règim general com en règim de treballadors autònoms, així com a les persones treballadores assalariades en el règim general.

Període de validesa: La durada d’aquesta prestació ve determinada pel comunicat de baixa per aïllament o contagi i l’alta corresponent.

Descripció: La prestació que rebrà el treballador durant el període de baixa mèdica serà el mateix que per accident de treball (75% de la seva base reguladora del mes anterior al fet causant) a partir del dia següent a la baixa mèdica.

Requisits: No és necessari disposar d’un període mínim cotitzat per rebre la prestació. Per accedir a la prestació, ja sigui per aïllament o per contagi del COVID-19, es necessita la baixa mèdica que l’ha d’emetre el Servei Públic de Salut. Per fer-ho, recomanem que es truqui al 061 per a més instruccions.

Reial Decret 7/2020, del 12 de març


SORTIDA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

A qui aplica? Només aplicable al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), tant persona física com per a persones sòcies treballadores de cooperatives que es trobin en aquest règim o algun règim especial de la Seguretat Social, i que estiguessin rebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat a 30 de juny.

Descripció: Un cop reiniciïn la seva activitat i deixin de percebre la prestació, no hauran de pagar les quotes de la Seguretat Social de juliol, i ho faran parcialment al mes d’agost (50%) i al setembre (75%).


 [ Enllaços d’interès ]
- Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat
- Codis CNAEs suspesos com a conseqüència directa de la declaració de l’estado d’alarma
- Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril.


NOVA PRESTACIÓ “ORDINÀRIA” PER AL TREBALL AUTÒNOM 
 
A partir de l’1 de juliol, i fins la data màxima del 30 de setembre, es pot sol·licitar una nova prestació, amb un canvi en les condicions respecte l’anterior prestació extraordinària. Els requisits per accedir-hi són:
 • Tenir reconeguda la prestació extraordinària prevista al RD 8/2020.
 • Haver cotitzat durant almenys els 12 mesos consecutius anteriors. 
 • Preveure una reducció en la facturació durant el 3er trimestre de com a mínim el 75 % respecte el mateix període del 2019.
 • No haver obtingut durant el 3er trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros. 

No s'aplica l'obligació de trobar-se "en situació de cessament legal d'activitat", fet que permet compatibilitzar la realització d'activitat per compte propi amb la percepció de aquesta prestació. La prestació serà del 70% de la base de cotització, i es manté l’obligatorietat de pagar la totalitat de la cotització a la Seguretat Social. Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores. Si es sol·licita abans del 15 de juliol, la prestació serà retroactiva a data d’1/7/2020. En cas contrari, serà efectiva a partir de la data de la sol·licitud.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL TREBALL AUTÒNOM DE TEMPORADA

Prestació de 4 mesos de durada per cessament d'activitat adreçada a les persones autònomes de temporada, que habitualment desenvolupen la seva activitat durant els mesos de març a octubre. La prestació serà d'un 70% de la base mínima de cotització d'aquest règim, i no hi haurà l’obligació de cotitzar.

SORTIDA DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) PER FORÇA MAJOR

A partir del 27/6, ja no es poden sol·licitar nous ERTO per força major derivada de la Covid-19. No obstant, els expedients de força major autoritzats fins al 27/6, es poden allargar fins el 30 de setembre per aquelles empreses que no puguin reiniciar l’activitat.

Per saber el tipus d’exoneració a la que tindrà dret l’empresa, convé distingir entre les empreses que mantenen la situació de força major total o bé aquelles adopten a la força major parcial, com a mecanisme per recuperar progressivament l’activitat. 

 
 • Per aquelles empreses que es mantenen en l’ERTO de força major total, en empreses de menys de 50 persones treballadores, l’empresa tindrà una exoneració del 70% de la quota de juliol, 60% de la quota de l’agost i 35% de la quota de setembre. En empreses de més de 50 persones treballadores, les exoneracions seran del 50% (juliol), 40% (agost) i 25% (setembre). 
 
 • Per aquelles empreses que es trobin en situació ERTO de força major parcial, les exoneracions variaran en funció de si la persona treballadora segueix a l’ERTO o es reincorpora a l’activitat: 
  • Per aquelles persones que es reincorporen a l’activitat, en empreses de menys de 50 persones treballadores, l’empresa tindrà una exoneració del 60% de les quotes de juliol, agost i setembre. En empreses de més de 50 persones treballadores, les exoneracions seran del 40% respectivament.
  • Per aquelles persones que segueixen a l’ERTO, en empreses de menys de 50 persones treballadores, l’empresa tindrà una exoneració del 35% de les quotes de juliol, agost i setembre. En empreses de més de 50 persones treballadores, les exoneracions seran del 25% respectivament.  

EL RD 18/2020 exclou d’aquests beneficis a les empreses de més de 50 persones treballadores que reparteixin dividends al 2020 i qualsevol empresa amb seu en paradisos fiscals. EL RD 24/2020 amplia les limitacions, i impedeix que les empreses puguin realitzar hores extres, externalitzar activitats o bé realitzar noves contractacions, ja siguin directes o indirectes, per aquelles activitats que es podrien portar a terme per les persones treballadores afectades per l’ERTO.

Requisit de manteniment de l’ocupació: L’empresa té el compromís de mantenir l’ocupació durant els sis mesos posteriors a la reactivació de l’activitat (encara que sigui a través d’un ERTO parcial), amb alguns matisos que estableix el RD 18/2020 per sectors amb estacionalitat, contractes temporals, contractes fix-discontinus, acomiadaments disciplinaris, empreses en risc de concurs de creditors, etc. L’incompliment d’aquest requisit comporta reintegrar la totalitat de l’import de les exoneracions rebudes, amb el recàrrec (20%) i els interessos de demora corresponents.

ERTOS ETOP (PER CAUSES ECONÒMIQUES, ORGANITZATIVES, TÈCNIQUES O PRODUCTIVES) 

Als ERTO per causes ETOP derivades de la Covid iniciats des del dia 27 de juny de 2020 i fins el dia 30 de setembre de 2020, els seguirà essent d’aplicació l’article 23 del RDL 8/2020, però a diferència del que estava previst amb anterioritat, el RD 24/2020 introdueix exoneracions al pagament de les quotes de Seguretat Social, quan es donin alguns dels següents casos:
 
 • S’hagi tramitat abans del 26 de juny, entrada en vigor del RDL 24/2020
 • Quan es tramitin després de la finalització d’un ERTO per força major
   
En aquest cas, no tenen efectes retroactius, i s’aplicaran en el moment en el que es tramiti o la data de finalització del ERTO de força major. Es podrà iniciar la tramitació mentre encara estigui vigent un ERTO per força major. No tenen una durada limitada.

De la mateixa manera que els ERTOs per força major contemplats pel RD 24/2020, les empreses no podran realitzar hores extres, externalitzar activitats o bé realitzar noves contractacions, ja siguin directes o indirectes, durant la vigència de l’expendient.

Pel que fa el procés de tramitació, té una lògica diferent que el de força major i uns terminis més llargs. Caldrà diferenciar entre els ERTOs per a les persones sòcies i els ERTOs per a les persones treballadores assalariades de la cooperativa. En aquest segon cas el procediment és una mica més complex, ja que necessita una representació legal dels treballadors per iniciar el procediment de negociació i obrir un període de consultes (5 dies), un període de negociació i on la es presenta la decisió empresarial (5 dies), i un període per a rebre la resposta de l’autoritat laboral (fins a 7 dies hàbils, potestatiu). 

Els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP), podria ser l’opció més natural per a una empresa que, després d’un ERTO per força major, necessiti seguir contenint la seva massa salarial. 


NOUS ERTOS PER FORÇA MAJOR

El RD 24/2020 preveu la possibilitat (disposició addicional  primera, punt 2) d’acollir-se a un nou expedient de regulació per força major, en el cas de noves restriccions que impedeixin el desenvolupament normal de l’activitat, sempre que no tinguin cap ERTO (total o parcial) vigent.

Les noves restriccions de la Generalitat obren aquesta possibilitat per als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. Estaran vigents fins el 30/9/2020, amb les següents exoneracions: 
 • Exoneració quota SS: Durant el tancament i fins al 30/9
 • Empreses de < 50 persones treballadores: 80%
 • Empreses de > 50 persones treballadores: 60%

AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA A CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS
A qui aplica? Les persones amb contracte de treball fix-discontinu que, com a conseqüència del Covid-19, hagin vist interrompuda la seva activitat o bé no s’hi han pogut reincorporar.

Període de vigència? Les mesures es mantenen fins al 31/12/2020.
 
Descripció: El RD 15/2020 estableix les condicions per les quals poden percebre la prestació d’atur. En els casos on no es disposi del període de cotització mínim, o bé quan s'ha esgotat la prestació abans de la reincorporació, tindran dret a una nova prestació contributiva fins a la nova data d’inici de l’activitat, i per un màxim de 90 dies.