MORATÒRIA DE LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

A qui aplica? Les empreses i les persones treballadores per compte propi incloses en qualsevol règim de la Seguretat Social (general o RETA). Aquesta moratòria no és compatible en els casos dels ERTOs per força major ni de cessament d’activitat de les persones autònomes, doncs en ambdòs casos ja s’eximeix del pagament de la quota.

Període de validesa: El primer termini en el que serà possible demanar la moratòria serà entre l’1 i el 10 de maig, quan es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig i/o juny de 2020 en el cas de les empreses, i de les quotes de maig, juny i/o juliol, en el cas de les persones autònomes.

Descripció: Es podrà sol·licitar una moratòria de 6 mesos, sense interès, de les cotitzacions a la Seguretat Social si el seu període de meritació està comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020.

Requisits: La moratòria està limitada a 12 sectors d’activitat (CNAEs), llistats en aquesta ordre ministerial. Aquelles empreses i persones autònomes que no hi tinguin accés, poden demanar l’ajornament del punt següent.


AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE DEUTES A LA SEGURETAT SOCIAL

A qui aplica? Les empreses i persones treballadores per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social (general i RETA).

Període de validesa: Entre el dia 1 i el 10 del mes de cada mes, es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació del mes anterior. El primer termini en el qual serà possible fer la sol·licitud serà entre l'1 i el 10 d’abril, quan es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de març.

Descripció: Podran sol·licitar l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, quan el termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020. S’hi aplicarà un interès de l'0,5%.

Requisits: Les empreses o persones beneficiàries no poden tenir cap altre ajornament en vigor.

[ Enllaços d’interès ]
- Federació de Coopertives de Treball
- Reial Decret llei 11/2020, de 31 març
- Butlletí RED 7/2020, publicat el 3 d'abril
- Reial Decret llei 15/2020, de 21 abril: detalla el procediment administratiu a seguir per fer efectiu l’ajornament.


PRESTACIÓ PER ACCIDENT DE TREBALL PER PERSONES INFECTADES O EN AÏLLAMENT

A qui aplica?: A les persones sòcies de cooperatives, tant en règim general com en règim de treballadors autònoms, així com a les persones treballadores assalariades en el règim general.

Període de validesa: La durada d’aquesta prestació ve determinada pel comunicat de baixa per aïllament o contagi i l’alta corresponent.

Descripció: La prestació que rebrà el treballador durant el període de baixa mèdica serà el mateix que per accident de treball (75% de la seva base reguladora del mes anterior al fet causant) a partir del dia següent a la baixa mèdica.

Requisits: No és necessari disposar d’un període mínim cotitzat per rebre la prestació. Per accedir a la prestació, ja sigui per aïllament o per contagi del COVID-19, es necessita la baixa mèdica que l’ha d’emetre el Servei Públic de Salut. Per fer-ho, recomanem que es truqui al 061 per a més instruccions.

Reial Decret 7/2020, del 12 de març


PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI

El permís retribuït recuperable obligatori (Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març), és una mesura que indica que els treballadors amb contracte de treball -no els socis treballadors de les cooperatives-que no es dediquin a tasques considerades essencials, han de quedar-se a casa gaudint d’un “permís retribuït recuperable obligatori”. Aquests treballadors, no dedicats a les tasques llistades a l’annex del RD i que no puguin prestar servei enla modalitat de teletreball, s’hauran de quedar a casa sense la obligació d’anar a treballar i sense que això suposi una reducció de la seva prestació salarial. La mesura s’estén temporalment entre el 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos.

Tanmateix, si es cobra el permís, les hores de feina no realitzades durant aquest període s’hauran de recuperar entre la data de finalització d’aquest període i el proper 31 de desembre.


PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

A qui aplica? Només aplicable al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), tant persona física com per a persones sòcies treballadores de cooperatives que es trobin en aquest règim o algun règim especial de la Seguretat Social.

Període de validesa: De caràcter exepcional i amb vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, o fins el darrer dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, en cas de que aquest s’hagi de prorrogar més enllà d’un mes.

Descripció: Tindran accès a la prestació extraordinària per cessament d’activitat les persones treballadores per compte propi pugin acreditar:
 • Cessament d’activitat per força major: quan la seva activitat hagi quedat suspesa per la declaració de l’estat d’alarma.
 • Cessament d’activitat per reducció de la facturació: quan la seva facturació baixi un 75% o més en relació al promig de facturació del semestre anterior.
La prestació percebuda és el 70% de la base reguladora i la seva durada és d’un mes, ampliant-se fins la finalització de l’estat d’alarma. Durant la vigencia de la prestació extraordinària per baixada de la facturació o per activitat suspesa pel RD 463/2020, no es paga la cotització d’autònoms i es considera període cotitzat.

Els tràmits per sol·licitar la prestació per cessament d’activitat es fan amb la mútua.

Requisits:
 • Alta al RETA vigent durant la data de declaració de l’estat d’alarma.
 • Acreditació de la reducció de la seva facturació.
 • Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent, compromís de pagament en el termini de 30 dies).
 
Tot i que inicialment era incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social, el RD 13/2020, del 7 d’abril, estableix que aquesta prestació sigui compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que la persona estigués percebent i que fos compatible amb el desenvolupament de l'activitat que desenvolupava. És també compatible amb la presentació d’ERTOs, en cas de tenir persones assalariades.

Si no es pot justificar la davallada del 75% de l’activitat o a la força major, es podria demanar la prestació per cessament d’activitat en els casos de: a) si porta un any ininterromput cotitzant al RETA, podria causar baixa a l'activitat i demanar la prestació per cessament d'activitat; b) si l’estat de salut ho avala, es podria demanar una baixa mèdica i percebre la prestació per Incapacitat Temporal. En aquests casos, caldria seguir pagant les cotitzacions al règim RETA.

 [ Enllaços d’interès ]
- Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat
- Codis CNAEs suspesos com a conseqüència directa de la declaració de l’estado d’alarma
- Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril.


EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO)

A qui aplica? Només aplicable per a persones treballadores assalariades i a persones sòcies treballadores emmarcades en el Règim General.

Període de validesa: L’ERTO és una mesura temporal. Així que quan cessin les causes que l’han originat, les empreses estan obligades a reincorporar a totes les persones afectades als seus llocs de treball. En el cas de l’ERTO per força major, la durada màxima serà la de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. En el cas dels ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP), no hi ha una limitació temporal però s’ha de poder justificar suficientment la previsió i projecció de la motivació de la mesura i propostes per facilitar-ne la recuperació.

Descripció: Un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) és una eina contemplada a l'article 47.1 de l'Estatut dels Treballadors que permet a les empreses suspendre contractes de treball o reduir les jornades de manera temporal quan hi hagi dificultats econòmiques, tècniques, productives o organitzatives que posin en risc la seva viabilitat o bé per causes de força major, com és la causa actual del COVID19.

Pot veure’s afectada tota la plantilla, o bé només una part d’aquesta. En aquest segon cas, l’organització podria mantenir una activitat mínima. Al respecte, el RD 15/2020 del 21 d’abril, introdueix el concepte de força major parcial, aplicable sobre aquella activitat de l’empresa que no sigui considerada essencial. El RD 18/2020 regula la possibilitat de passar d’un ERTO de força major total a un ERTO de força major parcial, com a mecanisme per recuperar l’activitat de forma gradual (a partir del 13 de maig, i cal avisar a l’autoritat laboral i al SEPE).

Reactivació post-ERTO: El RD 18/2020 regula la possibilitat de passar d’un ERTO de força major total a un ERTO de força major parcial, com a mecanisme per recuperar l’activitat de forma gradual (a partir del 13 de maig, i cal avisar a l’autoritat laboral i al SEPE).

Distingim dues modalitats diferents:

ERTO per força major (article 22): El concepte de força major en la situació actual, es pot fonamentar per dues vies:
 • Causes directes: les activitats de l’Annex del RDL 8/2020 i un alt grau d’absentisme de les persones treballadores que estan afectades per la malaltia.
 • Causes indirectes: Sempre que es pugui acreditar que, per les característiques de l’activitat, no és possible seguir treballant per conseqüència directa del Covid-19: suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal dels espais on es desenvolupa, restriccions en la mobilitat de les persones/mercaderies, falta de subministraments que impedeixen greument continuar l’activitat, etc.
Impacte de l’ERTO per força major a la cooperativa
 
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social exonera a l’empresa de l’abonament de la seguretat social a càrrec de l’empresa
 • Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà del 75% de l’aportació empresarial
 • Per aquelles empreses que passen a un ERTO de força major parcial, les exoneracions variaran en funció de si la persona treballadora segueix a l’ERTO o es reincorpora a l’activitat: 
  • Per aquelles persones que es reincorporen en empreses de menys de 50 persones treballadores, l’empresa tindrà una exoneració del 85% de la quota de maig i del 70% de la quota de juny. En empreses de més de 50 persones treballadores, les exoneracions seran del 60% (maig) i 45% (juny).
  • Per aquelles persones que segueixen a l’ERTO, en empreses de menys de 50 persones treballadores, l’empresa tindrà una exoneració del 60% de la quota de maig i del 45% de la quota de juny. En empreses de més de 50 persones treballadores, les exoneracions seran del 45% (maig) i 30% (juny).  

El RD 18/2020 exclou d’aquests beneficis a les empreses de més de 50 persones treballadores que reparteixin dividends al 2020 i aquelles amb seu en paradisos fiscals. 
 
Impacte de l’ERTO per força major a les persones sòcies i les assalariades
 
 • El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació mentre duri l’expedient,encara que no hagi arribat al període d’ocupació cotitzada mínim necessari
 • L’import dependrà de la base reguladora i es calcularà tenint en compte la base per contingències professionals dels 180 últims dies cotitzats
 • No computarà el temps que es percep la prestació per desocupació de nivell contributiu. És a dir, el comptador es posarà “a zero” un cop acabi aquest moment excepcional, es considera un parèntesi en el subsidi d’atur
 • El tràmit amb el SEPE l’ha de fer l’empresa i es pot tramitar per via telemàtica
 • Es pot complementar fins al 100% de la bestreta o salari
 • Atès que es tracta d’una suspensió del contracte i no d’una extinció, la persona treballadora no tindrà dret a indemnització
 • L’empresa té el compromís de mantenir l’ocupació durant els sis mesos posteriors a la reactivació de l’activitat (encara que sigui a través d’un ERTO parcial), amb alguns matisos que estableix el RD 18/2020 per sectors amb estacionalitat, contractes temporals, contractes fix-discontinus, acomiadaments disciplinaris, empreses en risc de concurs de creditors, etc.

ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o productives
 
 • Té una lògica diferent que el de força major i uns terminis més llargs ja que necessita una representació legal dels treballadors per iniciar el procediment de negociació, obrir un període de consultes. Tot i així, es preveu una reducció en els terminis.
 • La principal diferència amb l’ERTO per força major és que no hi ha l’exoneració del pagament de les quotes de Seguretat Social.
 • No hi ha una limitació temporal però s’ha de poder justificar suficientment la previsió i projecció de la motivació de la mesura i propostes per facilitar-ne la recuperació.
[ Enllaços d’interès ]

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE FINS A 2.000 EUROS

A qui aplica? Aquest ajut no és vàlid per persones en règim d’autònoms en cooperatives de treball, i només serà aplicable per persones físiques que es trobin en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). És incompatible amb les ajudes que siguin convocades pel mateix Departament de Treball, o la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Període de validesa: L’ajuda es pot sol·licitar des del 6 d'abril de 2020. L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Descripció: Es tracta d’una prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Requisits: Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes (persona física) hauran d'estar d'alta al RETA, i amb domicili fiscal a Catalunya. L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

[ Enllaços d’interès ]
- Línia d’ajuts per a persones treballadores autònomes


PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI

A qui aplica? Només a les persones treballadores assalariades del Règim General. No aplicaria a les persones sòcies de les cooperatives perquè és una relació de tipus societària i no laboral.

Període de validesa: Es podia aplicar temporalement entre els dies 30 de març i 9 d’abril, ambdós inclosos, de manera que ja no és d’aplicació actualment.

Descripció: És una mesura que indica que els treballadors per compte aliè amb contracte de treball que no es dediquin a tasques considerades essencials, han de quedar-se a casa gaudint d'un “permís retribuït recuperable obligatori”, i sense que això suposi una reducció de la seva prestació salarial (salari base i prestacions salarials). Si es cobra el permís, les hores no realitzades durant aquest període s'hauran de recuperar entre la data de finalització d'aquest període i el proper 31 de desembre (article 3).

Requisits: Cal que aquests treballadors no estiguin dedicats a les tasques llistades a l'annex del RD (per tant, la seva activitat no ha quedat paralitzada per la declaració d’estat d’alarma) i que no puguin prestar servei en la modalitat de teletreball.


AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA A CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS

A qui aplica? Les persones amb contracte de treball fix-discontinu que, com a conseqüència del Covid-19, hagin vist interrompuda la seva activitat o bé no s’hi han pogut reincorporar.

Període de vigència? Les mesures es mantenen fins al 31/12/2020.

Descripció: El RD 15/2020 estableix les condicions per les quals poden percebre la prestació d’atur. En els casos on no es disposi del període de cotització mínim, o bé quan s'ha esgotat la prestació abans de la reincorporació, tindran dret a una nova prestació contributiva fins a la nova data d’inici de l’activitat, i per un màxim de 90 dies.