PRESTACIÓ PER ACCIDENT DE TREBALL PER PERSONES INFECTADES O EN AÏLLAMENT

A qui aplica?: A les persones sòcies de cooperatives, tant en règim general com en règim de treballadors autònoms, així com a les persones treballadores assalariades en el règim general.

Període de validesa: La durada d’aquesta prestació ve determinada pel comunicat de baixa per aïllament o contagi i l’alta corresponent.

Descripció: La prestació que rebrà el treballador durant el període de baixa mèdica serà el mateix que per accident de treball (75% de la seva base reguladora del mes anterior al fet causant) a partir del dia següent a la baixa mèdica.

Requisits: No és necessari disposar d’un període mínim cotitzat per rebre la prestació. Per accedir a la prestació, ja sigui per aïllament o per contagi del COVID-19, es necessita la baixa mèdica que l’ha d’emetre el Servei Públic de Salut. Per fer-ho, recomanem que es truqui al 061 per a més instruccions.

Reial Decret 7/2020, del 12 de marçPRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ “ORDINÀRIA” PER AL TREBALL AUTÒNOM 
 
A partir de l’1 d’octubre, i fins la data màxima del 31 de gener de 2021, es pot sol·licitar aquesta prestació, que prorroga l’anterior prestació ordinària establerta pel RD 24/2020. Els requisits per accedir-hi són:

-    Tenir reconeguda la prestació ordinària anterior (RD 24/2020), o bé haver percebut la primera prestació extraordinària (RD 8/2020, anterior a 30 de juny), però que van deixar de percebre-la durant l’estiu.
-    Haver cotitzat durant almenys els 12 mesos consecutius anteriors (si es tracta de la 1a sol·licitud). 
-    Preveure una reducció en la facturació durant el 4t trimestre de com a mínim el 75% respecte el mateix període del 2019.
-    No superar uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros el 4t trimestre del 2020. 

La prestació serà del 70% de la base de cotització, i es manté l’obligatorietat de pagar la totalitat de la cotització a la Seguretat Social. La prestació és pot compatibilitzar amb la realització d'activitat per compte propi i per compte d’altri (amb un límit d’ingressos en els dos casos). Quan es compatibilitzi amb una activitat per compte d’altri, la prestació serà del 50% de la base de cotització. 
Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores. Si es sol·licita abans del 15 d’octubre, la prestació serà retroactiva a data d’1/10/2020. En cas contrari, serà efectiva a partir de la data de la sol·licitud.

NOVES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DEL TREBALL AUTÒNOM

A partir de l’1 d’octubre, el RD 30/2020 estableix dues noves modalitats d’aquesta prestació:

Modalitat 1

A qui aplica? Prestació extraordinària adreçada a les persones autònomes que a partir de l’1 d’octubre es veuen obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència d’una mesura adoptada per l’autoritat competent, encaminada a frenar la propagació del virus. Igualment aplicable a les persones sòcies de cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament al RETA, i que compleixin els requisits establerts al RD 30/2020.

Descripció: La prestació per cessament d’activitat serà d'un 50% de la base mínima de cotització d'aquest règim, ampliable un 20% addicional en cas de pertànyer a una família nombrosa i que sigui l’única font d’ingressos de la unitat familiar. Durant aquest temps, no hi haurà l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social, tot i que s’entendrà com un període cotitzat. Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores.

Període de validesa: Des del mateix moment en que s’aprovi la mesura, i fins l’últim dia del mes en que aquesta s’aixequi.

Modalitat 2

A qui aplica? Persones autònomes o sòcies treballadores de cooperatives de treball associat enquadrades al RETA, que no es puguin acollir a la “modalitat 1” ni a la “pròrroga de la prestació ordinària”, sempre i quan compleixin els següents requisit:

-    No tenir ingressos de la seva activitat superiors al SMI, el 4t trimestre del 2020.
-    Preveure una reducció dels ingressos del 4rt trimestre del 50%, respecte el 1er trimestre de 2020. 

Descripció: La prestació serà d'un 50% de la base mínima de cotització d'aquest règim. Durant aquest temps, no hi haurà l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social, tot i que s’entendrà com un període cotitzat. Els tràmits es realitzen a través de les mútues col·laboradores.

Període de validesa: A partir de l’1 d’octubre, i fins la data màxima del 31 de gener de 2021. Si es sol·licita abans del 15 d’octubre, la prestació serà retroactiva a data d’1/10/2020. En cas contrari, serà efectiva a partir del primer dia de mes posterior al de la data de sol·licitud.

Decret Llei 30/2020, del 29 de setembre.


PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL TREBALL AUTÒNOM DE TEMPORADA

A qui aplica? Prestació extraordinària adreçada a les persones autònomes de temporada, que habitualment desenvolupen la seva activitat entre els mesos de juny a desembre. Igualment aplicable a les persones sòcies de cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament al RETA, i que compleixin els requisits establerts al RD 30/2020.

Descripció: La prestació per cessament d’activitat serà d'un 70% de la base mínima de cotització d'aquest règim, i no hi haurà l’obligació de cotitzar. 

Període de validesa: La prestació es podrà meritar a partir de l’1 d’octubre de 2020 i fins al 31/1/2021. 


PRÒRROGA DELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) PER FORÇA MAJOR

Els expedients de força major acollits al RD 8/2020 del 19 de març que continuaven vigents i als que no s’hi havia renunciat expressament, es prorroguen fins el 31 de gener de 2021, amb algunes casuístiques pel que fa a les exoneracions.

Tindran dret a exoneració, aquelles empreses que:

-    Pertanyin a un sector amb reduïda taxa de recuperació (força major directa), o formin part de la cadena de valor d’aquestes empreses (força major indirecta). S’hi podran acollir les empreses dels CNAEs indicats a l’annex del RD 30/2020, o bé les empreses que al 2019 van facturar al menys el 50% a aquestes empreses afectades de forma directa. 
-    Pertanyin als CNAEs afectats i transiten d’un ERTO per força major a un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives (ETOP).
-    Empreses dependents (>50% de facturació) d’una empresa de reduïda recuperació que transitin d’un ERTO de força major cap a un ERTO ETOP.
-    Empreses que es troben en ERTO ETOP, i pertanyen a algun dels CNAEs de reduïda activitat indicats a l’annex del RD 30/2020.

Per contra, les empreses que prorroguin els ERTOS per força major i que no formin part dels casos anteriors, no tindran exoneracions. No obstant, es seguirà mantenint la protecció a les persones treballadores afectades que seguirà sent del 70% de la base reguladora, i no es reduirà al 50% passat els 6 mesos de la prestació, com establia fins ara la llei.

Per tal de tramitar la pròrroga de l’ERTO per força major, serà imprescindible sol·licitar-ho al SEPE abans del 20 d’octubre. En cas de sol·licitar-la per la teva condició d’empresa dependent d’una cadena de valor afectada pel RD (força major indirecta), prèviament caldrà sol·licitar a l’autoritat laboral competent el reconeixement d’aquesta condició (entre el 5 i el 19 d’octubre), que tindrà 5 dies per resoldre. 

Es mantenen les limitacions que establien els anteriors RD, pel que fa l’exclusió d’aquests beneficis a les empreses de més de 50 persones treballadores que reparteixin dividends al 2020 i qualsevol empresa amb seu en paradisos fiscals. A més a més, es manté l’impediment de que les empreses puguin realitzar hores extres, subcontractar activitats o bé realitzar noves contractacions, ja siguin directes o indirectes, per aquelles activitats que es podrien portar a terme per les persones treballadores afectades per l’ERTO.

En els casos de pròrroga d’ERTO per força major exonerat, el RD 30/2020 estableix que l’empresa haurà d’ampliar el compromís de manteniment de l’ocupació 6 mesos més, un cop finalitzi el compromís de 6 mesos vinculat a l’anterior expedient (RD 18/2020). Es mantenen els matisos dels anteriors RD, pel que fa sectors amb estacionalitat, contractes temporals, contractes fix-discontinus, acomiadaments disciplinaris, empreses en risc de concurs de creditors, etc. L’incompliment d’aquest requisit comporta reintegrar la totalitat de l’import de les exoneracions rebudes, amb el recàrrec (20%) i els interessos de demora corresponents.


NOUS ERTOS: IMPEDIMENT I LIMITACIÓ

El RD 30/2020 estableix dues noves figures, aplicables a partir de l’1 d’octubre de 2020, per a les empreses de qualsevol sector i activitat.

ERTOs per impediment: Possibilitat d’acollir-se a un nou expedient de regulació per força major, que vegin impedit el desenvolupament normal de l’activitat, com a conseqüència de noves mesures de contenció sanitària adoptades per l’autoritat competent (estatal o estrangera). 

ERTOs per limitació: S’hi poden acollir les empreses que vegin limitada la seva activitat com a conseqüència de les mesures o decisions que hagin adoptat les autoritats estatals. Podran beneficiar-se de les exoneracions per les persones afectades de d’activitat suspesa.

Tant als ERTOS per impediment com per limitació, afectaran les mateixes limitacions que afecten els ERTOs per força major pel que fa el repartiment de dividends/retorns cooperatius, la presència de seus en paradisos fiscals o els compromisos de manteniment de l’ocupació.


ERTOS ETOP (PER CAUSES ECONÒMIQUES, ORGANITZATIVES, TÈCNIQUES O PRODUCTIVES) 

Seguirà essent d’aplicació l’article 23 del RDL 8/2020. A diferència de les condicions establertes pel RD anterior (RD 24/2020), no es contemplen exoneracions al pagament de les quotes de Seguretat Social per aquests expedients. Únicament es contemplen exoneracions en empreses que pertanyin als sectors d’activitat considerats de baixa recuperació o les seves empreses dependents que hi transitin després d’un ERTO per força major.

En qualsevol cas, en tots els casos es mantenen les prestacions a les persones treballadores que s’hi adhereixin.

Pel que fa el procés de tramitació, té una lògica diferent que el de força major i uns terminis més llargs. Caldrà diferenciar entre els ERTOs per a les persones sòcies i els ERTOs per a les persones treballadores assalariades de la cooperativa. En aquest segon cas el procediment és una mica més complex, ja que necessita una representació legal dels treballadors per iniciar el procediment de negociació i obrir un període de consultes (5 dies), un període de negociació i on la es presenta la decisió empresarial (5 dies), i un període per a rebre la resposta de l’autoritat laboral (fins a 7 dies hàbils, potestatiu). 

Els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP), podria ser l’opció més natural per a una empresa que, després d’un ERTO per força major, necessiti seguir contenint la seva massa salarial. Si bé aquesta mesura no té una limitació temporal, no està pensada per ser una mesura permanent. 


AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA A CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS
 
Prestació extraordinària adreçada a les persones amb contracte de treball fix-discontinu que, com a conseqüència del Covid-19, hagin vist interrompuda la seva activitat o bé no s’hi han pogut reincorporar. També s’hi podran acollir aquelles persones que havent estat en ERTO durant el període d’activitat o havent cobrat aquesta prestació anteriorment, ara es trobin en situació de desocupació i sense prestacions. 

Les mesures es mantenen fins al 31/01/2021.