REUNIONS TELEMÀTIQUES DE L’ASSEMBLEA I DEL CONSELL RECTOR

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, des del període d'alarma i fins el 31/12/2021, les sessions dels òrgans de govern de les cooperatives i les associacions podran celebrar-se per videoconferència sempre que la cooperativa i els socis i sòcies disposin dels mitjans necessaris per fer-ho amb totes les garanties, També pot reunir-se i aprovar acords el Consell Rector i les comissions delegades per mitjans telemàtics. El RD 34/2020 permet la celebració telemàtica de les sessions durant tot el 2021. La mesura inclou també algunes modificacions pel que fa la legalització dels llibres, les causes de dissolució i el perllongament dels càrrecs socials.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç a la mesura


PRESENTACIÓ DE COMPTES ANUALS

El termini de tres mesos, comptant des del tancament de l’exercici social, perquè el Consell Rector de les cooperatives formuli els comptes anuals, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se un altre cop durant tres mesos més.

Article 40, apartat 1 (RD 8/2020 de 17 de març).


FLEXIBILITZACIÓ DE L’ÚS DEL FONS D'EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIU

A qui aplica? Cooperatives. 

Descripció: Podran utilitzar el FEPC com un recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa, així com finançar qualsevol activitat dirigida a frenar la crisis sanitària, ja sigui a través d’accions pròpies o a través de donacions a altres entitats.  

Requisits: El FEPC que es destini a dotar de liquiditat a la cooperativa s’haurà de restituir amb, al menys, el 30 % dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que s’assoleixi el nivell previ i en un termini màxim de 10 anys.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç a la mesura.


IMPLEMENTACIÓ DE LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES 

A qui aplica? Cooperatives.

Descripció: El sistema de legalització de llibres de les cooperatives en format electrònic és d’aplicació a tots els llibres que es presentin a legalitzar a partir 14 de desembre del 2020. TràmitInstruccióResum del procediment