REUNIONS TELEMÀTIQUES DE L’ASSEMBLEA I DEL CONSELL RECTOR

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, des del període d'alarma i fins el 31/12/2020, les sessions dels òrgans de govern de les cooperatives podran celebrar-se per videoconferència sempre que la cooperativa i els socis i sòcies disposin dels mitjans necessaris per fer-ho amb totes les garanties, També pot reunir-se i aprovar acords el Consell Rector i les comissions delegades per mitjans telemàtics.

La mesura inclou també algunes modificacions pel que fa la legalització dels llibres, les causes de dissolució i el perllongament dels càrrecs socials.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç a la mesura


PRESENTACIÓ DE COMPTES ANUALS

El termini de tres mesos, comptant des del tancament de l’exercici social, perquè el Consell Rector de les cooperatives formuli els comptes anuals, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se un altre cop durant tres mesos més.

Article 40, apartat 1 (RD 8/2020 de 17 de març).


FLEXIBILITZACIÓ DE L’ÚS DEL FONS D'EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIU

A qui aplica? Cooperatives. 

Descripció: Podran utilitzar el FEPC com un recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa, així com finançar qualsevol activitat dirigida a frenar la crisis sanitària, ja sigui a través d’accions pròpies o a través de donacions a altres entitats.  

Requisits: El FEPC que es destini a dotar de liquiditat a la cooperativa s’haurà de restituir amb, al menys, el 30 % dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que s’assoleixi el nivell previ i en un termini màxim de 10 anys.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç a la mesura.