REUNIONS TELEMÀTIQUES DE L’ASSEMBLEA I DEL CONSELL RECTOR

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, des del període d'alarma i fins el 31/12/2020, les sessions dels òrgans de govern de les cooperatives podran celebrar-se per videoconferència sempre que la cooperativa i els socis i sòcies disposin dels mitjans necessaris per fer-ho amb totes les garanties, També pot reunir-se i aprovar acords el Consell Rector i les comissions delegades per mitjans telemàtics.

La mesura inclou també algunes modificacions pel que fa la legalització dels llibres, les causes de dissolució i el perllongament dels càrrecs socials.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç a la mesura


PRESENTACIÓ DE COMPTES ANUALS

Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència també es podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió.

Se suspèn el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per formular comptes anuals. Queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se un altre cop durant tres mesos més.

Article 40, apartat 1 (RD 8/2020 de 17 de març).


FLEXIBILITZACIÓ DE L’ÚS DEL FONS D'EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIU

A qui aplica? Cooperatives. 

Descripció: Podran utilitzar el FEPC com un recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa, així com finançar qualsevol activitat dirigida a frenar la crisis sanitària, ja sigui a través d’accions pròpies o a través de donacions a altres entitats.  

Requisits: El FEPC que es destini a dotar de liquiditat a la cooperativa s’haurà de restituir amb, al menys, el 30 % dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que s’assoleixi el nivell previ i en un termini màxim de 10 anys.

[ Enllaços d’interès ]
-    Enllaç a la mesura.