SUSPENSIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS PEL SECTOR PÚBLIC, INCLOSES SUBVENCIONS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa les entitats socials beneficiàries de subvencions dels efectes de la suspensió de tots els terminis administratius de les administracions públiques, derivada de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que es recull en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (disposició addicional tercera i quarta).

Afecta els terminis tant a les sol·licituds, com els d’execució de les activitats i projectes, així com també els de la seva justificació posterior. També estan suspesos els terminis de prescripció i caducitat. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’esmentat Reial Decret 463/2020 o les seves pròrrogues.

IMPOSSIBILITAT D’EXECUTAR SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

En el cas que l’execució de contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva (vigents a l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març), sigui impossible coma conseqüència del COVID-19, quedaran suspesos els contractes, podent reprendre’s un cop finalitzin les circumstàncies o mesures que impedeixen executar-lo.

Despeses salarials que s’hagin abonat:

 
  • Les despeses per manteniment de la garantia definitiva.
  • Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
  • Les despeses corresponents a pòlisses d’assegurances.Article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
Article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.