La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen més de 4.400 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 persones i representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Actualment, segons dades del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, l’economia social dona feina a més del 10% de la població activa, aporta el 8% del PIB del país i agrupa a unes 19.000 entitats, que associen i presten atenció a unes 5 milions de persones.

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, organitza una formació en cooperativisme adreçada a gestories, assessories, tècnics/ques de l’administració vinculades a promoció econòmica i assessors/es d’empreses.


Les persones assistents podran aprofundir en el detall de la regulació de l’empresa cooperativa, així com en el seu règim fiscal, econòmic, comptable, societari i laboral. També es tractaran les fonts de finançament amb que habitualment compten les cooperatives, i es revisarà la nova relació telemàtica amb el Registre de Cooperatives i les passes per a la constitució. Vols saber-ne més?

> PROGRAMA

Dimecres 23 de febrer de 2022

ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de Miquel Segú. Diplomat en Relacions laborals, Graduat en Dret i màster per la UB en ESS. Amb més de 25 anys d'experiència en el món de l'Economia Social i solidària, acompanya projectes socials i fa formacions en matèria de cooperativisme, laboral i altres. Participa dels Ateneus Cooperatius fent formacions i acompanyaments.

Introducció al model de negoci cooperatiu

Fonaments de la fórmula jurídica

 
Comparativa amb la resta de formes jurídiques i avantatges de la cooperativa

Procés de constitució d'una cooperativa

Dimecres 2 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec d'Ernest Garcia. Llicenciat en ciències del Treball i Diplomat en Graduat Social-Relacions Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des de juny de 2005 i com a Gestor del Departament d'Economia Social des de 2013. Expert en Cooperatives i Economia Social, és docent habitual d'Aposta SCCL, impartint diversos formacions i seminaris sobre aspectes laborals.

Règim laboral de socis, tipus de socis segons la tipologia de cooperatives.

Drets i obligacions, altes i baixes.

Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

Règim de cotització seguretat social

Reglament de règim intern

Capitalització de l'atur

Dimecres 9 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de Ricard García. Graduat en Educació Social per la UOC. Actualment, és consultor de l'àrea d'economia social del Col·lectiu Ronda, és especialista en organització i gestió d'entitats de l'ESS, camp en què ostenta càrrecs gerencials des de fa 15 anys. Dins els seus camps d'expertesa es troba la direcció financera, comptabilitat, auditoria, relacions laborals, gestió de programes i projectes, subvencions, i altres temes relacionats amb la gestió d'organitzacions d'ESS.

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres de les cooperatives

Pla general comptable de les cooperatives

Capital Social

Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

Fons de reserva i FEPC: usos i destins

Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Dimecres 16 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

Règim fiscal de les cooperatives

Cooperatives protegides i especialment protegides

Pèrdua de la protecció fiscal

Beneficis fiscals de les cooperatives

Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

Impost de societats

Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

Aplicació del resultat econòmic

Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Dimecres 23 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 19h
A càrrec de Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

Fonts i recursos de finançament propi i aliè 

Subvencions específiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes Singulars, etc)

Dimecres 30 de març de 2022

ONLINE – De 16h a 18h
A càrrec de Núria Ruiz. Formació professional de segon grau en Mitjans Audiovisuals. Sòcia del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb onze anys d’experiència en tràmits amb l’Administració i cinc en l’acompanyament en la constitució de cooperatives i entitats.

Normativa i procediments a seguir en la tramitació telemàtica del Registre General de Cooperatives de Catalunya

Revisió en profunditat dels nous tràmits implementats: comptes auditats, comptes no auditats, nomenament auditor, cessament auditor, presentació esmenes d’expedients iniciats amb anterioritat a la data posada en marxa tramitació-e

Repàs dels ja existents: reserves de denominacions, publicitat registral, legalització dels llibres
> OBJECTIUS
 • Donar a conèixer, ampliar i aprofundir en els punts fonamentals de l’entorn cooperatiu.
 • Que els professionals o despatxos que ofereixen serveis professionals a entitats cooperatives puguin aprofundir i/o actualitzar el seu coneixement sobre aquesta fórmula jurídica, en aspectes com el marc normatiu o els règims fiscal, comptable, laboral i econòmic.
 • Reforçar la prescripció de la fórmula cooperativa que en fan els serveis professionals i els serveis de promoció econòmica de Ponent.
> A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Als professionals d'assessories, gestories, consultories, així com al personal tècnic de l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de la gestió i l'assessorament econòmic.

> SEGELL "AQUÍ ASSESSOREM L'ECONOMIA SOCIAL"
Hem impulsat el segell de formació contínua "Aquí assessorem l'economia social" per a gestories i assessories del territori. El Segell busca reconèixer els/les prescriptors/es que a través de l’Ateneu Cooperatiu realitzin la formació contínua sobre l'Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa. 
Aquí podreu veure les gestories i assessories que van obtenir el Segell 2021!

Criteris d'atorgament del Segell:
 • Assistència al 100% de les formacions de l’itinerari.
 • Superació d’una avaluació envers l’assoliment dels continguts explicats durant l’itinerari.
 • Compromís en la difusió dels valors de l’ESS i informació sobre l’Ateneu Cooperatiu.
 • Disposar dels materials de difusió de l’Ateneu Cooperatiu en un lloc visible (flyers, guies, etc.), que se sumarien a l’adhesiu i el cartró-ploma que també hauran de ser ben visibles.
 • Compromís a derivar casos de cooperatives a l’Ateneu Cooperatiu.
 • Compromís d’assistència a 1 reunió anual de seguiment amb l’Ateneu.
 • Signar un conveni de col·laboració.

Criteris de renovació del Segell:

 • Assistència a la càpsula formativa de renovació del segell "Aquí assessorem l'Economia Social i Solidària".
Que implica obtenir el Segell:
 • Entrareu a formar part de la base de dades de gestories i assessories prescriptores de Ponent Coopera.
 • Visibilitat de la vostra empresa a la nostra pàgina web www.ponentcoopera.cat.
 • Us facilitarem  les  eines, recursos i materials necessaris perquè pugueu realitzar assessoraments a projectes de l’economia social i el cooperativisme.


INSCRIPCIONS