La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen 4.080 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 persones i representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Les cooperatives són les responsables d'un 18% de l'increment de l'ocupació entre 2008 i 2017.

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, organitza una formació en cooperativisme adreçada a gestories, assessories, tècnics/ques de l’administració vinculades a promoció econòmica i assessors/es d’empreses.


Les persones assistents podran aprofundir en el detall de la regulació de l’empresa cooperativa, així com en el seu règim fiscal, econòmic i laboral. També es tractaran temes d’ajudes i subvencions adreçades a cooperatives. Vols saber-ne més?

> PROGRAMA

Dijous 18 de febrer de 2021

ONLINE – De 17h a 20h
A càrrec de la Dra. Isabel-Gemma Fajardo García. Doctora en dret i professora titular de dret mercantil a la Universitat de València; Investigadora del IUDESCOOP (Institut Universitari d'Investigació en Economia Social i Cooperativa) i responsable de l'Àrea Jurídica del CIRIEC-Espanya (Centre Internacional d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa).

Introducció al model de negoci cooperatiu
 
Comparativa amb la resta de formes jurídiques i avantatges de la cooperativa

Tipologia de cooperatives i modalitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social

Procés de constitució d'una cooperativa

Dijous 25 de febrer de 2021

ONLINE – De 17h a 20h
A càrrec d'Ernest Garcia. Llicenciat en ciències del Treball i Diplomat en Graduat Social-Relacions Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des de juny de 2005 i com a Gestor del Departament d'Economia Social des de 2013. Expert en Cooperatives i Economia Social, és docent habitual d'Aposta SCCL, impartint diversos formacions i seminaris sobre aspectes laborals.

Règim laboral de socis, tipus de socis segons la tipologia de cooperatives.

Drets i obligacions, altes i baixes.

Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

Règim de cotització i seguretat social

Reglament de règim intern

Capitalització de l'atur

Dijous 4 de març de 2021

ONLINE – De 17h a 20h
A càrrec de Ricard García. Graduat en Educació Social per la UOC. Actualment, és consultor de l'àrea d'economia social del Col·lectiu Ronda, és especialista en organització i gestió d'entitats de l'ESS, camp en què ostenta càrrecs gerencials des de fa 15 anys. Dins els seus camps d'expertesa es troba la direcció financera, comptabilitat, auditoria, relacions laborals, gestió de programes i projectes, subvencions, i altres temes relacionats amb la gestió d'organitzacions d'ESS.

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres de les cooperatives

Pla general comptable de les cooperatives

Capital Social

Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

Fons de reserva obligatori i Fons d'educació i promoció cooperativa (consideració de les aportacions)

Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Dijous 11 de març de 2021

ONLINE – De 17h a 20h
A càrrec de Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

Règim fiscal de les cooperatives

Cooperatives protegides i especialment protegides

Pèrdua de la protecció fiscal

Beneficis fiscals de les cooperatives

Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

Impost de societats

Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

Aplicació del resultat econòmic

Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Dijous 18 de març de 2021

ONLINE – De 17h a 20h
A càrrec de Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

Finançament propi i aliè

Subvencions específiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes Singulars, etc)

Dijous 25 de març de 2021

ONLINE – De 17h a 19:30h
A càrrec de Miquel Segú. Diplomat en Relacions laborals, Graduat en Dret i màster per la UB en ESS. Amb més de 25 anys d'experiència en el món de l'Economia Social i solidària, acompanya projectes socials i fa formacions en matèria de cooperativisme, laboral i altres. Participa dels Ateneus Cooperatius fent formacions i acompanyaments.

Explicació de l'itinerari de transformació de diferents formes jurídiques a cooperativa.

Presentació de possibles escenaris amb l'objectiu d'esbrinar en quins és factible afrontar un procés de transformació a cooperativa, i en quins és millor procedir a la liquidació de l'entitat existent, i constituir de nou la cooperativa.

> OBJECTIUS
Donar a conèixer els punts claus del règim econòmic, fiscal i laboral de l’entorn cooperatiu.

> A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Als professionals d'assessories, gestories, personal tècnic de l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de la gestió i l'assessorament econòmic.

> SEGELL "AQUÍ ASSESSOREM L'ECONOMIA SOCIAL"
Hem impulsat el segell de formació contínua "Aquí assessorem l'economia social" per a gestories i assessories del territori. El Segell busca reconèixer els/les prescriptors/es que a través de l’Ateneu Cooperatiu realitzin la formació contínua sobre l'Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa. 
Aquí podreu veure les gestories i assessories que van obtenir el Segell 2020!

Criteris d'atorgament del Segell:

 
 • Assistència al 100% de les formacions de l’itinerari. (Possibilitat de convalidar assistència a sessions de l’any “1” amb les de l’any “2” si per motius professionals una persona assistent no pot assistir a tota la formació de l’itinerari d’un any concret.
 • Superació d’una avaluació envers l’assoliment dels continguts explicats durant l’itinerari.
 • Compromís en la difusió dels valors de l’ESS i informació sobre l’Ateneu Cooperatiu.
 • Disposar dels materials de difusió de l’Ateneu Cooperatiu en un lloc visible (flyers, guies, etc.), que se sumarien a l’adhesiu i el cartró-ploma que també hauran de ser ben visibles.
 • Compromís a derivar casos de cooperatives a l’Ateneu Cooperatiu.
 • Compromís d’assistència a 1 reunió anual de seguiment amb l’Ateneu.
 • Signar un conveni de col·laboració.

Criteris de renovació del Segell:

 • Assistència a la càpsula formativa de renovació del segell "Aquí assessorem l'Economia Social i Solidària".

Que implica obtenir el Segell:
 
 • Entrareu a formar part de la base de dades de gestories i assessories prescriptores de Ponent Coopera.
 • Visibilitat de la vostra empresa a la nostra pàgina web www.ponentcoopera.cat.
 • Us facilitarem  les  eines, recursos i materials necessaris perquè pugueu realitzar assessoraments a projectes de l’economia social i el cooperativisme.


INSCRIPCIONS