El primer pas del procés formal de constitució és triar la denominació social de la futura cooperativa, i certificar que no n’hi ha cap altra inscrita amb el mateix nom.

No s'ha de confondre la inscripció de la denominació social amb la protecció del nom comercial. El fet de certificar la denominació social, no dona dret d'utilització en exclusiva del mateix nom comercial. 

Es recomana incloure més d’una denominació social per ordre, de major a menor preferència, i seguint les consideracions formals establertes per la Llei. En qualsevol cas, no es podrà inscriure una cooperativa si existeix una altra societat amb la mateixa denominació o amb una identitat substancial. 

En el cas de resolució favorable, el Registre Central emet la certificació de la denominació.


LLOC DE TRAMITACIÓ: Exclusivament per via telemàtica, aquí. No és necessari disposar de signatura digital.

TERMINIS: 
El certificat de nom d'una cooperativa té una vigència de quatre mesos per incorporar-se a l'escriptura pública.

Es pot sol·licitar una pròrroga d'aquesta certificació, fins a un termini màxim de 12 mesos, a comptar des de la data d'expedició. Si passat aquest temps no s’ha presentat la inscripció en el registre de cooperatives, la certificació de denominació caducarà.


COST:
Emissió de certificat: 15,40 € 
Pròrroga de la certificació: 3,40 € 


DOCUMENTACIÓ:
Per fer la sol·licitud, cal complimentar, validar i adjuntar el fromulari normalitzat de “Sol·licitud de certificat de reserva inicial de denominació social de cooperativa, de canvi de denominació o de pròrroga de la certificació”.

Si la resolució de la sol·licitud formulada és favorable, automàticament lliura per via telemàtica dos documents descarregables: la certificació de denominació social i la resolució de la sol·licitud. És important tenir en compte que el document que necessitem ajuntar en l’escriptura pública de constitució és la certificació de la denominació.