En primer lloc cal donar d’alta la cooperativa a la Seguretat Social, la qual ha d’assignar un número d’inscripció que serà també el primer i principal codi de compte de cotització (CCC).

La cooperativa ha de donar d'alta a totes les persones sòcies treballadores, amb l'exclusió de cotitzar al FOGASA, en el CCC assignat a les persones sòcies treballadores, sense que sigui necessari formalitzar cap mena de contracte laboral entre aquestes i la cooperativa.

Aquest número de CCC identifica i controla les obligacions de la cooperativa davant el sistema de la Seguretat Social i és obligatori tenir-lo.

Si la cooperativa té persones treballadores contractades no sòcies, ha de demanar un nou CCC.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Aquest tràmit acostuma a ser realitzat per les gestories corresponents.

Es pot realitzar online aquí.

Presencialment, a la Tresoreria de la Seguretat Social. Oficina més propera al domicili social de la cooperativa.


TERMINI:
Abans de l’inici de l’activitat cooperativitzada.

La data d'alta a la SS ha de correspondre amb la data d'alta d'activitats econòmiques.


DOCUMENTACIÓ:
- Sol·licitud d'inscripció a través dels diferents models normalitzats
- Còpia simple de l'escriptura de constitució
- Resguard de la sol·licitud d'inscripció al registre


COST: Variable, segons honoraris de la gestoria i el nombre de persones a donar d’alta a la TGSS.