En primer lloc cal donar d’alta la cooperativa a la Seguretat Social, la qual ha d’assignar un número d’inscripció que serà també el primer i principal codi de compte de cotització (CCC).

La cooperativa ha de donar d'alta a totes les persones sòcies treballadores, amb l'exclusió de cotitzar al FOGASA, en el CCC assignat a les persones sòcies treballadores, sense que sigui necessari formalitzar cap mena de contracte laboral entre aquestes i la cooperativa.

Aquest número de CCC identifica i controla les obligacions de la cooperativa davant el sistema de la Seguretat Social i és obligatori tenir-lo.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Tresoreria de la Seguretat Social. Oficina més propera al domicili social de la cooperativa.

TERMINI:
Abans de l’inici de l’activitat cooperativitzada.

DOCUMENTACIÓ:
- Sol·licitud d'inscripció
- Còpia simple de l'escriptura de constitució
- Resguard de la sol·licitud d'inscripció al registre


COST: 265€