La constitució de la cooperativa es formalitza en una escriptura pública, atorgada per totes les persones sòcies fundadores davant de notari o notaria.

DOCUMENTACIÓ: Al dia i hora acordats amb la notaria, caldrà que totes les persones sòcies constituents hi vagin personalment i portin el document d’identificació original i en vigor.

L'escriptura pública de constitució conté els documents següents:

• Acta de l'assemblea constituent signada per totes les persones sòcies fundadores. L’Assemblea constituent de la cooperativa ha d’aprovar els estatuts socials, designar les persones que han d’efectuar els actes necessaris per a inscriure la projectada societat i nomenar les persones que un cop inscrita la cooperativa, n’han d’integrar el consell rector, i, si escau, la intervenció de comptes.

• S’adjunten també els estatuts socials aprovats en assemblea constituent, amb la signatura de totes les persones sòcies en el marge esquerra de cada una de les pàgines, així com al final de tot del document.

• Certificació negativa de denominació social, emès pel Registre Central de Cooperatives, dins dels quatre mesos anteriors al moment de signar l’escriptura pública de constitució. És molt important tenir en compte que aquest certificat s'ha d'emetre a nom d'una de les persones sòcies constituents que signen l’escriptura pública de constitució.

• El certificat acreditatiu de les aportacions de les persones sòcies al capital social, emès per l'entitat financera on s'hagi obert el compte de la cooperativa "en constitució". En el cas que les aportacions al capital social siguin no dineràries s'ha d'incloure l'informe d'expert si s’ha fet.

És necessari dur amb antelació a la notaria tota aquesta documentació original, així com la relació dels noms de les persones sòcies fundadores i una còpia dels seus documents d’identificació (NIF, NIE o passaport).

Les sòcies que representen persones jurídiques, quan sigui el cas, hauran de certificar la seva capacitat de representació de l’entitat i l’aprovació de la integració a la nova cooperativa. A tal efecte, cal preparar un certificat dels acords presos pels órgans de govern de l’entitat. 

La notaria pot demanar també que les persones que superin el 25% de la propietat en la nova societat, facin una acta que acrediti la seva titularitat real. Aquest tràmit es realitza a la notaria mateix sense que calgui documentació addicional.  

Uns dies després de la signatura, la notaria facilita una còpia autèntica de l'escriptura i la possibilitat de disposar d'algunes còpies. Cal pensar en la necessitat de disposar de més còpies i demanar-les a la notaria, en cas que alguns tràmits legals durant el procés de creació de la societat ho requereixin (compra d'immobles, obertura de comptes bancaris, tràmits amb la Seguretat Social, acreditació davant l’Administració amb la qual es treballi, etc.).

En aquest sentit és important tenir en compte que cal presentar al Registre de Cooperatives una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució, que just després de digitalitzar-la, la retorna a l’equip impulsor.


TERMINIS: Abans de la inscripció de la societat al Registre de Cooperatives.

COST: Entre 250 i 500€ (demanar a la notaria l’aplicació de la reducció del 50% dels aranzels notarials).