La constitució d’una societat està gravada amb l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AjD), un impost autonòmic. Les cooperatives, en el moment de la constitució, estan exemptes del pagament. Tot i això, cal fer el tràmit de presentació de l’autoliquidació (model 600).

LLOC DE TRAMITACIÓ: Oficina de l’Agència Tributària de Lleida (c/ Lluis Companys, 1) 

Per fer el tràmit telemàtic, cal tenir un sistema d’autenticació digital vàlid, i baixar-se el programari de l'agència tributària (aquí). Per completar el formulari hi ha aquesta guia de tramitació telemàtica.


TERMINI: Un mes des de la data de la signatura de l'escriptura pública de constitució a la notaria.

DOCUMENTACIÓ:

• El model 600 de l’Agència Tributària de Catalunya emplenat degudament.
• Document original de l’escriptura pública, que es retorna en aquell moment (si es fa el tràmit presencial).
• Una copia simple o una fotocopia del document original, que restarà a l’oficina tributària per a comprovació posterior (si es fa el tràmit presencial).