Per inscriure l’entitat al Registre de Cooperatives, cal que les persones designades per fer els actes constituents, nomenades a l’acta de constitució, presentin la sol·licitud normalitzada, acompanyada d'una copia autentica de l'escriptura pública de constitució.

Si necessiteu constituir una cooperativa de treball associat, agrària, de serveis o de consumidors i usuaris, urgent i sempre que el nombre de persones sòcies no sigui superior a 10 podeu utilitzar el procediment exprés regulat a l'article 20 de la Llei de cooperatives. El Registre General de Cooperatives, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en que entrin en el registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa, ha d’emetre una resolució. Si no hi ha cap resolució expressa dins de l'esmentat termini s'entén desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.


LLOCS DE TRAMITACIÓ: 
En primer lloc, cal iniciar el tràmit telemàticament aquí, pel qual és imprescindible tenir un sistema d’autenticació digital vàlid. Es tracta d’omplir, validar i enviar telemàticament aquest formulari per iniciar la sol·licitud. 
Un cop enviat, cal demanar cita prèvia al Registre Territorial de Cooperatives de Lleida - C/ General Britos, 3. 25007 - Lleida, per lliurar la documentació. Al Registre es digitalitzen les escriptures originals i es retornen immediatament després. 


DOCUMENTACIÓ:

• Acusament de rebuda de la sol·licitud telemàtica d’inscripció. 
• Còpia autèntica de l’escriptura pública. 
• Acreditació de l'autoliquidació de l'impost de transmissions i actes jurídics documentats.
• Comunicació acreditativa del NIF provisional. 


TERMINIS: 
L'escriptura pública de constitució s'ha de presentar en el termini màxim de sis mesos des del seu atorgament notarial. Igualment, es disposa d’un màxim de 10 dies des de que s’envia telemàticament el formulari de sol·licitud.

COST: 66,70€