Per inscriure l’entitat al Registre de Cooperatives, cal que les persones designades per fer els actes constituents, nomenades a l’acta de constitució, presentin la sol·licitud normalitzada, acompanyada d'una copia autentica de l'escriptura pública de constitució.

Si necessiteu constituir una cooperativa de treball associat, agrària, de serveis o de consumidors i usuaris, urgent i sempre que el nombre de persones sòcies no sigui superior a 10 podeu utilitzar el procediment exprés regulat a l'article 20 de la Llei de cooperatives. El Registre General de Cooperatives, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en que entrin en el registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa, ha d’emetre una resolució. Si no hi ha cap resolució expressa dins de l'esmentat termini s'entén desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.


LLOCS DE TRAMITACIÓ: 
Registre Territorial de Cooperatives de Lleida - C/ General Britos, 3. 25007 - Lleida.


TERMINIS: 
L'escriptura pública de constitució s'ha de presentar en el termini màxim de sis mesos des del seu atorgament notarial.

COST: 63,45€