Quan la societat decideix començar la seva activitat econòmica, ha de fer la declaració censal de l’empresa davant l’Agència Tributària, mitjançant autoliquidació del model 036.

La declaració d'alta es presenta a Hisenda o a l'ajuntament del municipi on es portarà a terme l’activitat principal.

Actualment, s'eximeix del pagament dels 2 primers períodes impositius de l'IAE als qui inicien l'activitat. Així mateix, n'estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anual. A més, en cas de superar el milió d’euros, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en que es gaudeix de l'exempció, com a conseqüència del que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de regim fiscal de cooperatives.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Amb certificat digital, es pot realitzar telemàticament, aquí.

Presencialment, a la Delegació de l'Agència Tributària Espanyola que s'esculli. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 91 290 13 40 o 901 200 351.


TERMINI:
En el moment d'iniciar l'activitat econòmica de la cooperativa.