Un cop elaborats els estatuts, el conjunt de persones sòcies fundadores ha de celebrar l'assemblea constituent per prendre els acords següents:

• Constituir la cooperativa
• Aprovar els estatuts socials
• Designar les persones que han d’efectuar els actes necessaris per legalitzar la societat fins al moment d'estar inscrita al registre
• Nomenar les persones que constituiran el primer consell rector, un cop inscrita la societat. El consell rector estarà format per un mínim de 3 membres excepte en el cas que la cooperativa tingui 2 socis.

L'acta de l'assemblea constitutiva, que es pot celebrar directament davant del notari, ha de ser signada per totes les persones sòcies de la cooperativa i s'hi han de fer constar, almenys, el seus noms oficials complets i el seu número d’identificació fiscal (NIF), o d'algun altre document d’identificació (NIE o passaport, segons el cas). S’especifiquen també les aportacions obligatòries i si s’escau, les voluntàries, que les persones sòcies faran al capital social de la futura cooperativa.


ATORGAMENTS DE PODER

La cooperativa, per operar amb entitats financeres, l'Administració pública, clients, proveïdors de béns o serveis i tercers en general, ha de ser representada per persones físiques, que actuen en nom de l’entitat i que, per tant, han d’estar degudament apoderades.

Cal decidir a qui es donen poders, per a quines operacions i amb quins límits, i si les persones apoderades podran actuar sempre de manera individual o si, per segons quins actes, es requerirà la signatura de dues de les persones amb poders.
També cal donar poders a la persona que tingui la funció de direcció o gerència de la cooperativa.


Les facultats que es confereixen es poden incloure als estatuts de la cooperativa o bé es poden atorgar en una escriptura pública separada, ja sigui en l'assemblea constituent o bé en una assemblea posterior, i s’han d’inscriure al Registre de Cooperatives.

TERMINIS: Abans d'elevar a públic, cal portar els documents a la notaria per tal de preparar l'escriptura.