La cooperativa té l'obligació de portar en ordre i al dia els llibres següents i diligenciar-los al Registre de Cooperatives:

• Llibre de registre de persones sòcies i les seves aportacions socials
• Llibre d’actes de l’assemblea general, llibre d’actes del consell rector i, si escau, llibre d'actes de les assemblees preparatòries i o de secció.
• Llibre d’inventaris i balanços.
• Llibre diari.
• Obligatorietat de portar llibres d'altres òrgans col·legiats facultatius que tingui la cooperativa.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Exclusivament online, aquí

Cal que la persona que presenti els llibres, en nom de la societat i el/la president/a del consell rector de la Cooperativa, disposin d'un certificat digital vàlid i vigent. 


DOCUMENTACIÓ:
El procés de legalització electrònica s’inicia fent una sol·licitud telemàtica, mitjançant aquest formulari. El formulari de sol·licitud de legalització s’ha de signar electrònicament, i enviat electrònicament mitjançant el web de Canal Empresa.

S’ha de presentar un formulari per cadascun dels tipus de llibres que s’hagin de legalitzar. 

El fitxer o fitxers que integren el llibre han de ser electrònics en format .PDF, i han d’estar signats electrònicament per la persona que ocupa la presidència. Tots els llibres han d'estar emplenat, no s'accepten els llibres en blanc. Ha de contenir en la primera pàgina les dades que l'identifiquen: nom de la cooperativa, nom que correspongui al tipus de llibre, el número de tom o fitxer, les dades d'obertura i de tancament del llibre, data d'exercici en els llibres econòmics i en el llibre d'actes.

Si la dimensió del llibre és més gran que la mida màxima del fitxer (99MB), es poden presentar diferents toper cada llibre. El llibre de socis, el llibre d’actes de l’assemblea general, el llibre del consell rector i, si escau, els llibres de les assemblees preparatòries o de secció o de la resta d’òrgans socials que tingui previst als seus estatuts la cooperativa, abans d’utilitzar-los, sigui enquadernats sigui formats per fulls mòbils han d'ésser legalitzats en blanc i amb els fulls numerats correlativament.

Es poden consultar les instruccions sobre el nou procés de legalització telemàtic aquí.


COST: Aquest tràmit té una taxa de 2,3€ per cada fitxer de cada llibre.

TERMINI:

El llibre de socis i/o sòcies i llurs aportacions socials és l’únic que es presenta inicialment, un cop constituïda la cooperativa, i, posteriorment, en el moment en que es produeixin canvis en les altes i/o baixes de socis o en les seves aportacions. Si no hi ha canvis, no cal presentar-lo novament.

La resta de llibres obligatoris (inventaris i balanços, llibre diari, actes de l’assemblea general, actes del consell rector) tenen una lògica anual i es presenten al finalitzar cada exercici, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de tancament comptable.