La cooperativa té l'obligació de portar en ordre i al dia els llibres següents i diligenciar-los al Registre de Cooperatives:

• Llibre de registre de persones sòcies i les seves aportacions socials
• Llibre d’actes de l’assemblea general, llibre d’actes del consell rector i, si escau, llibre d'actes de les assemblees preparatòries i o de secció.
• Llibre d’inventaris i balanços.
• Llibre diari.
• Obligatorietat de portar llibres d'altres òrgans col·legiats facultatius que tingui la cooperativa.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Registre Territorial de Cooperatives de Lleida.

DOCUMENTACIÓ:
El llibre de socis, el llibre d’actes de l’assemblea general, el llibre del consell rector i, si escau, els llibres de les assemblees preparatòries o de secció o de la resta d’òrgans socials que tingui previst als seus estatuts la cooperativa, abans d’utilitzar-los, sigui enquadernats sigui formats per fulls mòbils han d'ésser legalitzats en blanc i amb els fulls numerats correlativament.

La legalització d'aquests llibres s'ha de sol·licitar en el termini de tres mesos següents a la inscripció de la constitució de la cooperativa.

El llibre d’inventaris, el llibre de balanços i el llibre de diari, s’ha de presentar per a la legalització enquadernats de manera que no sigui possible intercanviar-ne o substituir-ne els fulls que els componen. L’enquadernació d’aquests llibres s’ha de fer amb posterioritat a la realització dels assentaments i anotacions per procediments informàtics o per altres procediments adequats, han de tenir el primer full en blanc i els altres numerats correlativament i per l’ordre cronològic que correspongui als assentament i anotacions fets.


COST: Aquest tràmit té una taxa de 2,25€ per cada volum de llibre.