La cooperativa s’ha de constituir amb un capital social inicial, que com a mínim serà de 3.000 euros, format per les aportacions de les persones sòcies, dineràries i no dineràries.

Les aportacions socials dineràries s’han de dipositar en un compte o llibreta d’una entitat financera a nom de la cooperativa. Aquest compte o llibreta anirà amb el nom de la cooperativa seguit d’”en constitució".

Les persones que facin aportacions al capital, necessàriament ha de ser sòcies, i per tant, la seva participació, signatura i import de les seves aportacions han de quedar recollides en l’acta de l’assemblea constituent. 


DOCUMENTACIÓ: Ates que en aquest moment no tenim cap document jurídic que acrediti la constitució de la societat, hem d'aportar a l’oficina bancaria aquella documentació que justifiqui el procés de constitució (còpia del document d’identificació de les persones sòcies constituents, copia del certificat de reserva de la denominació social emès pel Registre Central de Cooperatives, còpia dels estatuts i còpia de l'acta de constitució aprovada per l'assemblea constituent).

Una vegada el compte o llibreta estigui oberta i les aportacions ja estiguin dipositades a l'entitat financera, aquesta ha d'emetre un certificat on es detalli el capital social de la cooperativa i les aportacions efectuades per cada una de les persones sòcies. Els fons quedaran bloquejats fins que no es completi el procés de registre i es faci l’alta de l’activitat econòmica de la cooperativa.


LLOC DE TRAMITACIÓ: Oficina de l'entitat financera escollida per les persones sòcies constituents de la cooperativa.

TERMINIS: Abans d’anar a la notaria per formalitzar la constitució de la cooperativa en l’escriptura pública. 
Si la constitució de la cooperativa s'efectua amb l'ajut de la capitalització de la prestació de l’atur, s’ha d’iniciar l’activitat en el termini d’un mes des que s’hagi rebut el pagament.


COST: Possibles comissions bancàries.