Una vegada la notaria lliura l'escriptura de constitució de la societat, el pas següent és dirigir-se a l’Agència Tributària per tal d'obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF), mitjançant l’imprès normalitzat (model 036). Inicialment, l'Agència Tributària ens lliurarà un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre de Cooperatives.

És molt important tenir present que en el moment de sol·licitar el CIF provisional ja sorgeix l'obligació de presentar l'impost de societats corresponent a l'exercici en el qual s’ha obtingut el CIF provisional.


LLOC DE TRAMITACIÓ: Delegació de l’Agència Tributària corresponent al domicili social de la cooperativa. Aquest tràmit només es pot dur a terme en persona. Per fer-lo cal sol·licitar cita prèvia al telèfon  91 290 13 40 o 901 200 351.

Algunes notaries poden tramitar la sol·licitud del NIF provisional, prèvia petició de les persones impulsores del projecte.

En cas de que hi hagin persones jurídiques sòcies amb signatura digital, aquest tràmit es pot realitzar telemàticament.


DOCUMENTACIÓ:
Model 036
• Original i fotocòpia de l'escriptura de constitució (l'original es retorna al mateix moment)
• Copia del DNI del representant legal


COST: Gratuït