> Passos per crear una cooperativa:
 

El primer pas del procés formal de constitució és triar la denominació social de la futura cooperativa, i certificar que no n’hi ha cap altra inscrita amb el mateix nom.

No s'ha de confondre la inscripció de la denominació social amb la protecció del nom comercial. El fet de certificar la denominació social, no dona dret d'utilització en exclusiva del mateix nom comercial. 

Es recomana incloure més d’una denominació social per ordre, de major a menor preferència, i seguint les consideracions formals establertes per la Llei. En qualsevol cas, no es podrà inscriure una cooperativa si existeix una altra societat amb la mateixa denominació o amb una identitat substancial. 

En el cas de resolució favorable, el Registre Central emet la certificació de la denominació.


LLOC DE TRAMITACIÓ: Exclusivament per via telemàtica, aquí. No és necessari disposar de signatura digital.

TERMINIS: 
El certificat de nom d'una cooperativa té una vigència de quatre mesos per incorporar-se a l'escriptura pública.

Es pot sol·licitar una pròrroga d'aquesta certificació, fins a un termini màxim de 12 mesos, a comptar des de la data d'expedició. Si passat aquest temps no s’ha presentat la inscripció en el registre de cooperatives, la certificació de denominació caducarà.


COST:
Emissió de certificat: 15,40 € 
Pròrroga de la certificació: 3,40 € 


DOCUMENTACIÓ:
Per fer la sol·licitud, cal complimentar, validar i adjuntar el fromulari normalitzat de “Sol·licitud de certificat de reserva inicial de denominació social de cooperativa, de canvi de denominació o de pròrroga de la certificació”.

Si la resolució de la sol·licitud formulada és favorable, automàticament lliura per via telemàtica dos documents descarregables: la certificació de denominació social i la resolució de la sol·licitud. És important tenir en compte que el document que necessitem ajuntar en l’escriptura pública de constitució és la certificació de la denominació.

 
Els estatuts socials regulen les normes principals de funcionament de la societat cooperativa, així com alguns trets bàsics com la definició de l'objecte, el domicili o el capital social.

La Llei de cooperatives permet que les persones sòcies, dins del marc legal, puguin decidir en molts aspectes com volen que funcioni la seva cooperativa.

Per aquest motiu és important dedicar un temps a l’elaboració i comprensió dels estatuts de la cooperativa.


Els estatuts han de ser aprovats per l’assemblea constituent de les persones sòcies fundadores.

Aquí trobareu els models oficials d'actes i estatuts, que cal completar i adaptar segons les característiques pròpies de cada projecte. Podeu sol·licitar a Ponent Coopera els últims models actualitzats, iniciant un assessorament gratuït a través d'aquest enllaç. El text resultant s’haurà d’aprovar formalment a l’assemblea constituent i incloure a l'escriptura pública de constitució.
Un cop elaborats els estatuts, el conjunt de persones sòcies fundadores ha de celebrar l'assemblea constituent per prendre els acords següents:

• Constituir la cooperativa
• Aprovar els estatuts socials
• Designar les persones que han d’efectuar els actes necessaris per legalitzar la societat fins al moment d'estar inscrita al registre
• Nomenar les persones que constituiran el primer consell rector, un cop inscrita la societat. El consell rector estarà format per un mínim de 3 membres excepte en el cas que la cooperativa tingui 2 socis.

L'acta de l'assemblea constitutiva, que es pot celebrar directament davant del notari, ha de ser signada per totes les persones sòcies de la cooperativa i s'hi han de fer constar, almenys, el seus noms oficials complets i el seu número d’identificació fiscal (NIF), o d'algun altre document d’identificació (NIE o passaport, segons el cas). S’especifiquen també les aportacions obligatòries i si s’escau, les voluntàries, que les persones sòcies faran al capital social de la futura cooperativa.


ATORGAMENTS DE PODER

La cooperativa, per operar amb entitats financeres, l'Administració pública, clients, proveïdors de béns o serveis i tercers en general, ha de ser representada per persones físiques, que actuen en nom de l’entitat i que, per tant, han d’estar degudament apoderades.

Cal decidir a qui es donen poders, per a quines operacions i amb quins límits, i si les persones apoderades podran actuar sempre de manera individual o si, per segons quins actes, es requerirà la signatura de dues de les persones amb poders.
També cal donar poders a la persona que tingui la funció de direcció o gerència de la cooperativa.


Les facultats que es confereixen es poden incloure als estatuts de la cooperativa o bé es poden atorgar en una escriptura pública separada, ja sigui en l'assemblea constituent o bé en una assemblea posterior, i s’han d’inscriure al Registre de Cooperatives.

TERMINIS: Abans d'elevar a públic, cal portar els documents a la notaria per tal de preparar l'escriptura.   
La cooperativa s’ha de constituir amb un capital social inicial, que com a mínim serà de 3.000 euros, format per les aportacions de les persones sòcies, dineràries i no dineràries.

Les aportacions socials dineràries s’han de dipositar en un compte o llibreta d’una entitat financera a nom de la cooperativa. Aquest compte o llibreta anirà amb el nom de la cooperativa seguit d’”en constitució".

Les persones que facin aportacions al capital, necessàriament ha de ser sòcies, i per tant, la seva participació, signatura i import de les seves aportacions han de quedar recollides en l’acta de l’assemblea constituent. 


DOCUMENTACIÓ: Ates que en aquest moment no tenim cap document jurídic que acrediti la constitució de la societat, hem d'aportar a l’oficina bancaria aquella documentació que justifiqui el procés de constitució (còpia del document d’identificació de les persones sòcies constituents, copia del certificat de reserva de la denominació social emès pel Registre Central de Cooperatives, còpia dels estatuts i còpia de l'acta de constitució aprovada per l'assemblea constituent).

Una vegada el compte o llibreta estigui oberta i les aportacions ja estiguin dipositades a l'entitat financera, aquesta ha d'emetre un certificat on es detalli el capital social de la cooperativa i les aportacions efectuades per cada una de les persones sòcies. Els fons quedaran bloquejats fins que no es completi el procés de registre i es faci l’alta de l’activitat econòmica de la cooperativa.


LLOC DE TRAMITACIÓ: Oficina de l'entitat financera escollida per les persones sòcies constituents de la cooperativa.

TERMINIS: Abans d’anar a la notaria per formalitzar la constitució de la cooperativa en l’escriptura pública. 
Si la constitució de la cooperativa s'efectua amb l'ajut de la capitalització de la prestació de l’atur, s’ha d’iniciar l’activitat en el termini d’un mes des que s’hagi rebut el pagament.


COST: Possibles comissions bancàries.
La constitució de la cooperativa es formalitza en una escriptura pública, atorgada per totes les persones sòcies fundadores davant de notari o notaria.

DOCUMENTACIÓ: Al dia i hora acordats amb la notaria, caldrà que totes les persones sòcies constituents hi vagin personalment i portin el document d’identificació original i en vigor.

L'escriptura pública de constitució conté els documents següents:

• Acta de l'assemblea constituent signada per totes les persones sòcies fundadores. L’Assemblea constituent de la cooperativa ha d’aprovar els estatuts socials, designar les persones que han d’efectuar els actes necessaris per a inscriure la projectada societat i nomenar les persones que un cop inscrita la cooperativa, n’han d’integrar el consell rector, i, si escau, la intervenció de comptes.

• S’adjunten també els estatuts socials aprovats en assemblea constituent, amb la signatura de totes les persones sòcies en el marge esquerra de cada una de les pàgines, així com al final de tot del document.

• Certificació negativa de denominació social, emès pel Registre Central de Cooperatives, dins dels quatre mesos anteriors al moment de signar l’escriptura pública de constitució. És molt important tenir en compte que aquest certificat s'ha d'emetre a nom d'una de les persones sòcies constituents que signen l’escriptura pública de constitució.

• El certificat acreditatiu de les aportacions de les persones sòcies al capital social, emès per l'entitat financera on s'hagi obert el compte de la cooperativa "en constitució". En el cas que les aportacions al capital social siguin no dineràries s'ha d'incloure l'informe d'expert si s’ha fet.

És necessari dur amb antelació a la notaria tota aquesta documentació original, així com la relació dels noms de les persones sòcies fundadores i una còpia dels seus documents d’identificació (NIF, NIE o passaport).

Les sòcies que representen persones jurídiques, quan sigui el cas, hauran de certificar la seva capacitat de representació de l’entitat i l’aprovació de la integració a la nova cooperativa. A tal efecte, cal preparar un certificat dels acords presos pels órgans de govern de l’entitat. 

La notaria pot demanar també que les persones que superin el 25% de la propietat en la nova societat, facin una acta que acrediti la seva titularitat real. Aquest tràmit es realitza a la notaria mateix sense que calgui documentació addicional.  

Uns dies després de la signatura, la notaria facilita una còpia autèntica de l'escriptura i la possibilitat de disposar d'algunes còpies. Cal pensar en la necessitat de disposar de més còpies i demanar-les a la notaria, en cas que alguns tràmits legals durant el procés de creació de la societat ho requereixin (compra d'immobles, obertura de comptes bancaris, tràmits amb la Seguretat Social, acreditació davant l’Administració amb la qual es treballi, etc.).

En aquest sentit és important tenir en compte que cal presentar al Registre de Cooperatives una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució, que just després de digitalitzar-la, la retorna a l’equip impulsor.


TERMINIS: Abans de la inscripció de la societat al Registre de Cooperatives.

COST: Entre 250 i 500€ (demanar a la notaria l’aplicació de la reducció del 50% dels aranzels notarials).
Una vegada la notaria lliura l'escriptura de constitució de la societat, el pas següent és dirigir-se a l’Agència Tributària per tal d'obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF), mitjançant l’imprès normalitzat (model 036). Inicialment, l'Agència Tributària ens lliurarà un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre de Cooperatives.

És molt important tenir present que en el moment de sol·licitar el CIF provisional ja sorgeix l'obligació de presentar l'impost de societats corresponent a l'exercici en el qual s’ha obtingut el CIF provisional.


LLOC DE TRAMITACIÓ: Delegació de l’Agència Tributària corresponent al domicili social de la cooperativa. Aquest tràmit només es pot dur a terme en persona. Per fer-lo cal sol·licitar cita prèvia al telèfon  91 290 13 40 o 901 200 351.

Algunes notaries poden tramitar la sol·licitud del NIF provisional, prèvia petició de les persones impulsores del projecte.

En cas de que hi hagin persones jurídiques sòcies amb signatura digital, aquest tràmit es pot realitzar telemàticament.


DOCUMENTACIÓ:
Model 036
• Original i fotocòpia de l'escriptura de constitució (l'original es retorna al mateix moment)
• Copia del DNI del representant legal


COST: Gratuït
La constitució d’una societat està gravada amb l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AjD), un impost autonòmic. Les cooperatives, en el moment de la constitució, estan exemptes del pagament. Tot i això, cal fer el tràmit de presentació de l’autoliquidació (model 600).

LLOC DE TRAMITACIÓ: Oficina de l’Agència Tributària de Lleida (c/ Lluis Companys, 1) 

Per fer el tràmit telemàtic, cal tenir un sistema d’autenticació digital vàlid, i baixar-se el programari de l'agència tributària (aquí). Per completar el formulari hi ha aquesta guia de tramitació telemàtica.


TERMINI: Un mes des de la data de la signatura de l'escriptura pública de constitució a la notaria.

DOCUMENTACIÓ:

• El model 600 de l’Agència Tributària de Catalunya emplenat degudament.
• Document original de l’escriptura pública, que es retorna en aquell moment (si es fa el tràmit presencial).
• Una copia simple o una fotocopia del document original, que restarà a l’oficina tributària per a comprovació posterior (si es fa el tràmit presencial).
Per inscriure l’entitat al Registre de Cooperatives, cal que les persones designades per fer els actes constituents, nomenades a l’acta de constitució, presentin la sol·licitud normalitzada, acompanyada d'una copia autentica de l'escriptura pública de constitució.

Si necessiteu constituir una cooperativa de treball associat, agrària, de serveis o de consumidors i usuaris, urgent i sempre que el nombre de persones sòcies no sigui superior a 10 podeu utilitzar el procediment exprés regulat a l'article 20 de la Llei de cooperatives. El Registre General de Cooperatives, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en que entrin en el registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa, ha d’emetre una resolució. Si no hi ha cap resolució expressa dins de l'esmentat termini s'entén desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.


LLOCS DE TRAMITACIÓ: 
En primer lloc, cal iniciar el tràmit telemàticament aquí, pel qual és imprescindible tenir un sistema d’autenticació digital vàlid. Es tracta d’omplir, validar i enviar telemàticament aquest formulari per iniciar la sol·licitud. 
Un cop enviat, cal demanar cita prèvia al Registre Territorial de Cooperatives de Lleida - C/ General Britos, 3. 25007 - Lleida, per lliurar la documentació. Al Registre es digitalitzen les escriptures originals i es retornen immediatament després. 


DOCUMENTACIÓ:

• Acusament de rebuda de la sol·licitud telemàtica d’inscripció. 
• Còpia autèntica de l’escriptura pública. 
• Acreditació de l'autoliquidació de l'impost de transmissions i actes jurídics documentats.
• Comunicació acreditativa del NIF provisional. 


TERMINIS: 
L'escriptura pública de constitució s'ha de presentar en el termini màxim de sis mesos des del seu atorgament notarial. Igualment, es disposa d’un màxim de 10 dies des de que s’envia telemàticament el formulari de sol·licitud.

COST: 66,70€
Una vegada la cooperativa està inscrita al Registre de Cooperatives, té un número d’inscripció registral que s’ha de fer constar a la documentació pública de la cooperativa.

Amb l’escriptura pública original, que tingui la diligència d’inscripció on consti el número de registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
- Es pot tramitar online, en cas de disposar del certificat digital. 
- Presencialment a la Delegació de l'Agència Tributària Espanyola que s'esculli. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 91 290 13 40 o 901 200 351.


DOCUMENTACIÓ:
- Imprès normalitzat. Model 036.
- Original i fotocopia de l'escriptura de constitució.
- Imprès de la resolució acreditativa d’inscripció al Registre.
- Imprès de la comunicació acreditativa del NIF provisional.


TERMINI:
Un mes des de la data d'inscripció de l'escriptura pública al Registre de Cooperatives.
El certificat digital del representant de persona jurídica es pot sol·licitar online aquí.
LLOC DE TRAMITACIÓ:
S’inicia el tràmit online, instal·lant el programari i fent la sol·licitud a la FNMT. 

Es genera un codi de sol·licitud, que caldrà autentificar persencialment, en una Oficina d'Acreditació d'identitat com pot ser Correus o la mateixa Agència Tributària. 

Si es fa a través de l’AEAT, cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 91 290 13 40 o 901 200 351. Es recomana demanar cita el mateix dia en que es realitzi el tràmit d’obtenció del NIF definitiu, però cal tenir en compte que l’ordre és important i que s’ha de fer després de l’obtenció del NIF definitiu. 

DOCUMENTACIÓ:
- Resolució d’inscripció del Registre de Cooperatives. 
- DNI vigent de la presidència de la cooperativa. 
- Document de sol·licitud. 


COST: 14€ (impostos no inclosos)

TERMINI:
Cal iniciar la sol·licitud telemàticament abans de 15 dies des de la resolució favorable del Registre. 
El certificat tindrà una vigència de 2 anys.
Quan la societat decideix començar la seva activitat econòmica, ha de fer la declaració censal de l’empresa davant l’Agència Tributària, mitjançant autoliquidació del model 036.

La declaració d'alta es presenta a Hisenda o a l'ajuntament del municipi on es portarà a terme l’activitat principal.

Actualment, s'eximeix del pagament dels 2 primers períodes impositius de l'IAE als qui inicien l'activitat. Així mateix, n'estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anual. A més, en cas de superar el milió d’euros, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en que es gaudeix de l'exempció, com a conseqüència del que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de regim fiscal de cooperatives.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Amb certificat digital, es pot realitzar telemàticament, aquí.

Presencialment, a la Delegació de l'Agència Tributària Espanyola que s'esculli. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 91 290 13 40 o 901 200 351.


TERMINI:
En el moment d'iniciar l'activitat econòmica de la cooperativa.
En primer lloc cal donar d’alta la cooperativa a la Seguretat Social, la qual ha d’assignar un número d’inscripció que serà també el primer i principal codi de compte de cotització (CCC).

La cooperativa ha de donar d'alta a totes les persones sòcies treballadores, amb l'exclusió de cotitzar al FOGASA, en el CCC assignat a les persones sòcies treballadores, sense que sigui necessari formalitzar cap mena de contracte laboral entre aquestes i la cooperativa.

Aquest número de CCC identifica i controla les obligacions de la cooperativa davant el sistema de la Seguretat Social i és obligatori tenir-lo.

Si la cooperativa té persones treballadores contractades no sòcies, ha de demanar un nou CCC.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Aquest tràmit acostuma a ser realitzat per les gestories corresponents.

Es pot realitzar online aquí.

Presencialment, a la Tresoreria de la Seguretat Social. Oficina més propera al domicili social de la cooperativa.


TERMINI:
Abans de l’inici de l’activitat cooperativitzada.

La data d'alta a la SS ha de correspondre amb la data d'alta d'activitats econòmiques.


DOCUMENTACIÓ:
- Sol·licitud d'inscripció a través dels diferents models normalitzats
- Còpia simple de l'escriptura de constitució
- Resguard de la sol·licitud d'inscripció al registre


COST: Variable, segons honoraris de la gestoria i el nombre de persones a donar d’alta a la TGSS.
Estarà obligada a sol·licitar la llicència d’obertura d’establiment qualsevol cooperativa que inici una activitat mercantil o industrial. En el supòsit que la cooperativa no tingui seu, no serà necessari tramitar aquest permís.

Si s’escau, s’hauran de gestionar les altes i les connexions als subministraments bàsics que requereixi l’establiment (aigua, lluc, gas). 


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament on s'ubiquin les instal·lacions de l'activitat a desenvolupar.

TRAMITACIÓ:
Abans de l'obertura de l'establiment.

DOCUMENTACIÓ:
La documentació requerida canvia en funció del municipi, però en general s'ha d'aportar:

• Plànols de l’emplaçament.
• Plànol del local: planta i seccions.
• Copia de l'impost d'activitats econòmiques.
• Copia del CIF.
• Copia de l'anterior llicencia d'obertura, en cas que dins del local s'exercís amb anterioritat alguna activitat.
• Llicència d’obres, en cas de no haver obtingut cap llicència d’obertura amb anterioritat.


COST: Variable, segons el municipi on s’ubiqui la seu de l’activitat.
Una vegada constituïda la cooperativa, caldrà indicar on es troba el centre de treball, i caldrà comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Si la cooperativa no és de treball associat ni és una cooperativa mixta, i no té personal treballador contractat, aquest tràmit no és necessari.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Per internet, si es disposa de certificat digital. Es pot realitzar aquí.

Presencialment, als serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents a l’àmbit geogràfic on s'ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació.


TRAMITACIÓ:  
La comunicació s'ha de fer durant els 30 dies següents a l'obertura d'un centre de treball o a la represa de l’activitat, un cop acabades les alteracions, ampliacions o transformacions d’importància.

COST: Gratuït
La cooperativa té l'obligació de portar en ordre i al dia els llibres següents i diligenciar-los al Registre de Cooperatives:

• Llibre de registre de persones sòcies i les seves aportacions socials
• Llibre d’actes de l’assemblea general, llibre d’actes del consell rector i, si escau, llibre d'actes de les assemblees preparatòries i o de secció.
• Llibre d’inventaris i balanços.
• Llibre diari.
• Obligatorietat de portar llibres d'altres òrgans col·legiats facultatius que tingui la cooperativa.


LLOC DE TRAMITACIÓ:
Exclusivament online, aquí

Cal que la persona que presenti els llibres, en nom de la societat i el/la president/a del consell rector de la Cooperativa, disposin d'un certificat digital vàlid i vigent. 


DOCUMENTACIÓ:
El procés de legalització electrònica s’inicia fent una sol·licitud telemàtica, mitjançant aquest formulari. El formulari de sol·licitud de legalització s’ha de signar electrònicament, i enviat electrònicament mitjançant el web de Canal Empresa.

S’ha de presentar un formulari per cadascun dels tipus de llibres que s’hagin de legalitzar. 

El fitxer o fitxers que integren el llibre han de ser electrònics en format .PDF, i han d’estar signats electrònicament per la persona que ocupa la presidència. Tots els llibres han d'estar emplenat, no s'accepten els llibres en blanc. Ha de contenir en la primera pàgina les dades que l'identifiquen: nom de la cooperativa, nom que correspongui al tipus de llibre, el número de tom o fitxer, les dades d'obertura i de tancament del llibre, data d'exercici en els llibres econòmics i en el llibre d'actes.

Si la dimensió del llibre és més gran que la mida màxima del fitxer (99MB), es poden presentar diferents toper cada llibre. El llibre de socis, el llibre d’actes de l’assemblea general, el llibre del consell rector i, si escau, els llibres de les assemblees preparatòries o de secció o de la resta d’òrgans socials que tingui previst als seus estatuts la cooperativa, abans d’utilitzar-los, sigui enquadernats sigui formats per fulls mòbils han d'ésser legalitzats en blanc i amb els fulls numerats correlativament.

Es poden consultar les instruccions sobre el nou procés de legalització telemàtic aquí.


COST: Aquest tràmit té una taxa de 2,3€ per cada fitxer de cada llibre.

TERMINI:

El llibre de socis i/o sòcies i llurs aportacions socials és l’únic que es presenta inicialment, un cop constituïda la cooperativa, i, posteriorment, en el moment en que es produeixin canvis en les altes i/o baixes de socis o en les seves aportacions. Si no hi ha canvis, no cal presentar-lo novament.

La resta de llibres obligatoris (inventaris i balanços, llibre diari, actes de l’assemblea general, actes del consell rector) tenen una lògica anual i es presenten al finalitzar cada exercici, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data de tancament comptable.
Tens dubtes sobre els passos? Posa't en contacte amb el nostre equip aquí o al correu info@ponentcoopera.cat.
 
> Guies i materials necessaris pel procès de constitució d'una cooperativa: