METODOLOGIA
 
L'itinerari formatiu consta de 9 sessions grupals que tenen per objectiu que els participants coneguin els principis i valors del cooperativisme, i el funcionament general de l'empresa cooperativa. De la mateixa manera, els equips desenvoluparan un pla d'empresa realista que els ha de servir per posar en marxa el seu projecte empresarial.

La formació serà a càrrec del personal tècnic de Ponent Coopera i l’itinerari està compost de les següents sessions.

CONTINGUTS

Sessió 0: Treballem la idea del nostre projecte: Sessió introductòria en la que es presentarà el programa i treballarem la validació de la idea de cada projecte.

Sessió 1: Model cooperatiu: Sessió pràctica on s'explicaran els aspectes claus del model cooperatiu i una introducció a l'Economia Social i Solidària.

Sessió 2: Missió, visió, i valors: Sessió pràctica on conèixer l’Economia Social i Solidària. Començarem els projectes i les implicacions i motivacions individuals de cadascú. Treballarem en profunditat els valors, la missió i la visió dels projectes.  

Sessió 3: Definició de la idea de negoci amb el Canvas Social: Es tracta d’una sessió pràctica per definir els elements principals del model de negoci de la cooperativa: productes, serveis, proveïdors clau, el públic objectiu, els canals de comunicació i els altres elements necessaris mitjançant l’eina Canva Social. També és treballarà el model de cooperativa que millor s’escaigui a cada projecte.

Sessió 4: Anàlisis de l'entorn: En aquesta sessió orientarem als equips de treball per a que puguin cercar o generar la informació d’entorn i de mercat imprescindible per als seus projectes. Principalment, ens centrarem en aspectes de sector, aprofundir en el coneixement del públic objectiu, etc. 

Sessió 5: Màrqueting i comunicació: La sessió treballarà el màrqueting mix i la comunicació de la proposta de valor: construcció del storytelling, el pitch comunicatiu i el pla de comunicació. 

Sessió 6: Pla de viabilitat econòmica: Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als que els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem... ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria, etc.


Sessió 7: Pla de viabilitat econòmica: Un cop definits els productes i serveis a oferir per l’empresa, els preus als que els oferirà, els costos de les matèries primeres, els costos salarials del personal que necessitem... ho traslladarem a l’eina de càlcul per tal de poder estimar el nostre punt d’equilibri, fer previsions de resultats i de tresoreria, etc.

Sessió 8: Eines de finançament: Es tracta d’una sessió teòrica i pràctica on es presentaran diferents recursos d’accés al finançament per tal que cada projecte pugui valorar quins són més adequats. Els equips faran un primer plantejament del seu pla de finançament.

Sessió 9: Organització i model de governança: Arribats a aquest punt de desenvolupament del projecte, cal parlar de com s’organitzarà cada empresa tècnicament: repartiment del treball i les responsabilitats, reunions de coordinació,etc. I també definir la frequència i el funcionament dels diferents espais de governança de la cooperativa: consells rectors i assemblees, principalment.